HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 610.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

E
rk
ä
i L
Artikel 115 van de Belgische Grondwet luidt aldus:
« De Kamers stellen ieder jaar de rekenwet en de begroo­­
tingen vast.
Alle ontvangsten en uitgaven van den Staat moeten in de ir
staatsbegrooting en in de staatsrekeningen worden gebragtm
jïï
Artikel 116 luidt aldus:
«De Leden van het Hof van Rekeningen worden door de `t
Kamer van vertegenwoordigers benoemd , voor den tüd bg
de wet bepaald. ll A
Dit Hof is belast met het onderzoek en de opneming van
de rekeningen van het Algemeen Bestuur en van alle reken-
pligtigen aan den Staat.
Het zorgt dat daarbij geen artikel van uitgaaf der be-
groeting worde overschreden, en dat geene overschrijving *
plaats hebbe. t
Het stelt de rekeningen van de verschillende adminis­­
tratiën vast, en is belast om, te dien einde, alle noodige ;
inlichtingen en stukken van verantwoording te verzamelen.
De algemeene staatsrekening zal, met de aanmerkingen I,
van het Hof van rekeningen, aan de Kamers worden on- jg
derworpen. i
De inrigting van dit lïlof wordt door eene wet bepaald, »

m.«.«m... l 3
P
"l
'
` I
‘ Ft
___ _ · gggggg gg