HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 615.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

of
{ IV
Een geheel nieuw Wetsontwezp is door het Gou-
l vernement ingezonden aan de Tweede Kamer der
J Staten-Generaal, en opdat gezegd Ontwerp algemeen
wel zou kunnen vergeleken worden met de Belgische
Wet, heeft men eene uitgave daarvan, met de
vereisohte aanteekeningen , op het tegenwoordige
oogenblik niet overbodig beschouwd , daarbij gedach-
fig aan hetgeen ten eorigen jare uit Frankrijk werd
geschreven, toen men aldaar de gevolgen van het
louter repressief stelsel hetreurde, te weten: cc Het
<< ware te wenschen, dat het Ilof van Rekeningen in
« Frankrijk de bevoegdheid erlangde, even als het
cc Hof van Rekeningen in België (welk land men
<< zoo dikwerf heeft aan te halen, uit hoofde van de
<< wijsheid zyner wetten en verordeningen), om door
cc een voorafgaand visa de regelmatigheid te verzeke-
cc ren van de ondersoheidene ordonnantiën, door de
l << llfinisters afgegeven op de hun hij de Begrootings-
« wetten toegestane credieten. >>
October 1851.