HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 873.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

tt
) ç
iig , ` 34 `
I De graaf` nu Qukiunïï: << ln het algemeen hebben alle Ministeriën te
" i _ zeer eene strekking, om van deu wettigen weg af` te wijken en zich
I , aan het toezigt van het Hof` van Rekeningen te onttrekken. Het zou
, mi_j niet moeijelijk vallen dit door eenige voorbeelden aan te wijzen·
j . " lk zal mg tot twee voorbeelden bepalen.
» j · ` « Toen de aartsbisschop van Mechelen tot kardinaal werd benoemd,
heeft de Minister het voegzaam geacht, hem voor zijne reiskosten naar
, Rome 40,000 Franken toe te staan. Het Hof` van Rekeningen weigerde,
en de Minister is geëindigd met te doen . waarmede hij had moeten
beginnen, namelijk met de toestemming der wetgeving te vragen.
« De Minister van openbare werken had bepaald, dat er voor de
inwijding van den No0rder­spoorweg een feest zou zijn, zonder zich '
· , de moeite te geven de wetgeving te raadplegen; het was eerst ten °
gevolge van de aanmerkingen, in de Kamer van Vertegenwoordigers
gemaakt, dat hg besloot de toestemming der wetgevende magt te
` vragen. Hij had gedacht dat een door bem bepaald feest luisterrijker j
. zou zijn, en meer weêrklank zou vinden, dan wanneer het door de
= Kamer geschiede, het tegendeel was waar.
r «Ik herinner mij nog het gebeurde met de Brilis/z Queen. De
_ British Queen is gekoehtzonder eenige toestemming hoegenaamd. De i
, minister heeft zich tot goedkeuring daarvan tot het Hof`van Rekeningen
K i' gewend. Dit Hof` deed zgnen pligt, en heeft de betaling geweigerd;
. ° wat heeft de Minister nu gedaan? heeft uit de eonsignatie­kas
7 geput, om de Britis/z Qtteen te betalen. Ik vraag of` dit niet eene
strekking verraadt, om zich van den wettigen weg en de eontróle van
1 het Hof` van Rekeningen te ontslaan? En nu vraag ik, ot` men in het i
V ?_ minste, de controle van het Hof` van Rekeningen mag verminderen? »
V _` De ./fIz`m'ster van Fz`mmo2`e)t .· « De geachte graaf` DE QUARRE heeft
j jj ons herinnerd, wat de inwijding van den Noorder-spoorweg
ij; is geschied. Deze gebeurtenis is reeds in den boezem der Kamers
'g` uiteengezet. Tot nu toe, alle inwijdingsfeesten (en dit is in
` § zelzeren zin het laatste), zijn de door het bestuur daartoe bijgedragen ·
gelden genomen uit (lc V001‘ de SP00i’V€gCU toegestane credieten, en
inderdaad zijn de inwijdingsfeesten eenigermatebesehouwd,als behoo-
rende tot de uitvoering van de voorgeschrevene liniën. G
t j i «Ev«;nwel is men daarvan afgestapt, ten gevolge van de gemaakte j
j Q aanmerkingen, maar ik moet doen opmerken, dat de vroeger gevolgde j
j wijze van handelen noch voor de W/`etgevende magt, noch voor het
i Hof` van Rekeningen verborgen was; alle iuwijdingsfèesten hadden ;
onder hunne oogen plaats.
u Wat de zaak met de B2‘it2`sh Queeubetreit, moet ik zeggen, dat j

U j