HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 848.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

K`
jl
il ~­ ao ~
j niet dat het Hof zijn visa zal verleenen , wanneer de Minister de uitgaaf
‘_ i _ inderdaad bevolen heeft, maar wel wanneer de wezeazlçflz/zez`d der
l scàuldvordering is aangetoond. Dit is iets geheel anders, dan de
· ly wezenlijkheid der uitgaat;
Q · u Het eigenlijke punt van verschil is dit. dat ik niet kan toestaan,
{ dat het Hof` het regt zou hebben tot den Minister te zeggen: «De
H l auitgaat`, die gij wilt doen, schijnt mij niet nuttig, niet wettig toe.» J
l i lk meen dat het Hot` in het bëoogde geval zijn visa moet verleenen,
en dat de Grondwet aan het Hol` geene andere bevoegdheid heelt toe-
gekend, dan het regt om van de zaak melding te maken in zijn
jaarverslag aan de W`etgevende Magt.»
De heer DE Msn n’Arrnmnonn: « De Minister spreekt van ons ver-
schil van gevoelen, maar ik moet hem opmerkzaam maken, dat hij
altoos de door het Gouvernement zelf` voorgestelde, laatste paragraaf
van art. 14 uit het oog verliest. Daardoor zullen alle geschillen tusschen l
` het Gouvernement en het Hof` uit den weg worden geruimd.
· «Niettegenstaande deze bepaling, die men met zeker genoegen
uit het oog schijnt te willen verliezen , blijft de Minister beweren, dat 5
wij de ministeriële verantwoordelijkheid willen ondervangen; ik heb j‘
reeds doen opmerken, dat wij dit niet willen , integendeel wij willen _
j haar meer verzekeren , terwijl wij haar alle vrijheid van handelen laten.
j « Maar zullen de ministers inderdaad verantwoordelijk worden gesteld,
» l dan moeten de Kamers van de zaken kennis bekomen en alle heden-
kingen van het Hot` vernemen. lk begrijp niet, dat,na onze herhaalde
° verklaring, de Minister nog op dat punt aandringt.
` V « W at de Minister verlangt als werkkring voor het Hot` van Rekeningen,
,­ is bloot materieel, het beheer der schatkist zou zulks ook kunnen D;
l ;` doen. Wij behoeven een Hot` onafhankelijk in zijnen werkkring, en
welks bevoegdheid in ruimen omvang, door de Kamers behoort
iv: gehandhaafd te worden. » A
V Den volgenden dag sprak andermaal de Heer ne MAN D’AT1’ENIt0DEI Q
M i alk moet nogmaals terugkomen op hetgeen ik gisteren heb gezegd; ’
li` de Minister wil niet toestaan, dat het Hol` de wettigheid der schuld-
i vordering onderzoeke, maar alleen de w8Z87llQ>.dï]l€2·d. Mag het Hof`
de wettigheid niet onderzoeken. dan zal het niet in de beweegredenen,
die voor of tegen eene uitgaat` pleiten, mogen treden, dan zal men JQ
het de noodige inlichtingen onthouden, waarop ik gisteren zoo heb j
aangedrongen . ;
,j « Door te bepalen, wanneer het Hot` zijn visa moet verleenen , maakt
men het vooraFgaand visa kraehteloos: het zal niet meer denzelfden
1 waarborg opleveren, ` gi
l Q
l l
ii
ii j
’l
·«`{l F
ä e