HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 882.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

`
r l
tj ’ ·
i lj '*• '*_ Z
j lj E ` het de waarde van de aanvragen van het Gouvernement zal kunnen
j onderzoeken, dat het kan onderzoeken , of` eene te doene uitgaafmet
· l de financiële wetten overeenstemt. 5
`; V u Het Hof van Rekeningen is niet geregtigd, zich tegen eene uitgave
j te verzetten, maar het is zijn pligt, de middelen ter toelichting te
l vragen, zelfs om den Minister aanmerkingen te maken , wanneer het
l t oordeelt dat hunne te doene uitgaven strijdig zijn met den geest der
begrootings-wetten. Zulks strekt om hun ·ri·: waanscnnwnu.
« Die bevoegdheid van het Hof kan alzoo niet anders , dan nuttig voor
de Ministers en het land zijn. Dit is zóó waar, dat het menigmaal
gebeurd is, dat Ministers, ten gevolge van de aanmerkingen van het
` Hof`, van zekere uitgaven hebben afgezien.
« Ik meen , dat, wanneer de bevoegdheden van het Hof` van Ptekenin-
gen binnen zulke grenzen beperkt worden, wel verre van de ministeriële
` verantwoordelijkheid te ondervangen, deze nog grooter zal worden.
« Wat zou daarenboven de strekking zijn, van de door het Bestuur
zelf` voorgestelde derde paragraaf, van het visa onder z=002‘beh0ad , indien
’ het Hof` de uitgaat niet in alle opzigtcn , zonder voorafgestelde beper­
king mogt onderzoeken. ·­­ Het bestuur is volkomen vrij om te handelen,
maar in dat geval, wordt zijne reeds groote verantwoordelijkheid door
, het geheele Kabinet {door den Raad der Ministers) gedragen. ii
Q ‘¤ « Onder het bestuur van Nederland greep iets dergelijks plaats. Maar a
wie besliste de geschillen tusschen de Ministers en de Rekenkamer?
Het was de Koning. Dit is met de ministeriële verantwoordelijkheid `
A nu niet meer mogelijk , en men gaat alleen op het oordeel van den ,
Qi. Raad van Ministers tot de betaling over. l
’ ` « Het zou hoogst gevaarlijk zijn , dit stelsel te verlaten. Wanneer het
te Hot` van Rekeningen de waarde der uitgaven niet langer in alle moge-
wl j lijke opzigten mag onderzoeken , wat zal er dan gebeuren? Het Hof
e T zal met de misbruiken en onwettigheden onbekend blijven. Wanneex·
t de rekening nu wordt ingediend, dan wordt zij naar de commissie
E, voor de Financiën uit de Kamer van Vertegenwoordiging gezonden,
" welke ze evenmin zal kennen. De Kamer zal dus de rekening in blind
vertrouwen moeten aannemen. Vanneer onze commissie van de voor-
lichting van het Hof` zal verstoken blijven , is ook haar onderzoek onmo-
H gelijk. Dus wil het Hof` zich in staat gesteld zien , zijne beschouwingen
aan uwe commissie mede te deelen, dan moet het voorzeker de be-
voegdheid hebben, om de uitgaaf` naauwkeurig en grondig te onder-
E zoeken. ii ·-­ Hier doet de spreker een beroep op hetgeen zelfs , de gewis ë
l niet liberale Minister nn V1LLELE in Frankrijk eens gezegd heeft.
, «Ik geloof dus dat wij de woorden: werkelgïk bestaa1z~­dersclzultt niet i
X {
tl
l ‘ E