HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 845.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

” iiii i K
­ 27 ­- ;
B' « Het Hof van Rekeningen is ingesteld om te zorgen dat de comp- i
‘s labiliteit regelmatig geschiede, maar het is geene magt boven het ‘
" Gouvernement geplaatst. Het Hof kan geen veto over de handelingen .
*1 van het Gouvernement uitspreken. Dit zou echter plaats hebben , wan-
`• neer het Hof te beslissen had over het nut der uitgaven, en de
S wettigheid der handelingen van het Bestuur.
B - « De Ministers zouden niet langer aan de Kamers verantwoordelijk
E zijn, omdat verantwoordelijkheid zonder vrijheid van handelen niet i`,
· kan bestaan, en de verantwoordelijkheid zou gedekt zijn, zoodra het
* r Hof` had beslist.
’ l « Is, bij voorbeeld , bij gemotiveerd Koninklijk besluit , een pensioen
l verleend en kan het Hot` dan beslissen, of de wet daarbij al dan niet
; goed toegepast zij , zoo brengt men de administratie bij het Hof over. G,
`_ tc De Grondwet geeft aan het Hof van Rekeningen de bevoegdheid
is niet, om de uitvoering van Koninklijke besluiten tegen te houden. t
Een verkeerd besluit blijft herroepbaar en het Hof blijft in zijn regt ’
wanneer het de verkeerdheid of` den misslag bij zijn jaarverslag aanklaagt
bij de Kamers. » .
r. i Om nu de juiste bevoegdheid van het Hot`, zoowel als die van `t
het Gouvernement, te regelen , stelt de Minister voor, zijn amende- °
j ment als tweede jj in het artikel in te lasschen,
De Heer nn MAN n’AT·r1snnoni~:: «De Minister heeft beweerd, dat de ,
ministeriële verantwoordelijkheid zou worden ondervangen, wanneer v
?Q het Hof over de nattigheid en de wettigheid der uitgaven zou moeten
oordeelen. Ieder die hel: verslag der centrale sectie gelezen heeft, zal a
overtuigd zijn, dat het niet de bedoeling was van de centrale sectie ,
,3 om die magt aan het Hof te verleenen. ZQ wil NIET , dat het Hofvan
Rekeningen de handelingen van het bestuur belemmeren, noch
zgne verantwoordelghheid ondervangen zal. j
«De Minister bestrijdt dus een stelsel, dat door niemand is voor- iii
geslagen.
E « De Minister zou door zijn amendement het Hot` van Rekeningen in i
Q België terugbrengen tot de nietigheid van het Fransche Hof` van Beke- .
ningen. Het is onze taak, het Belgische Hof te handhaven in zijn uit-
lj gebreid regt van controle , zonder meer.
« Ik heb gezegd, dat het de bedoeling van de centrale sectie niet was,
dat het Hof` over de wettigheid en het nut der uitgaven zou oordeelen.
’ Maar wat verlangt de centrale sectie? Zij verlangt dat het Hof` zal
onderzoeken, dat het inlichtingen zal kunnen vragen. Wel nu, door
, de aanneming van art. 5 , heeft de Kamer reeds toegestaan wat wij
verlangen, dat aan het Hof` zal worden toegestaan. Wij willen-, dat
E
jc- _ ,_ J;