HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 828.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

{
Cl" weigeren, zij omschreef in het door haar voorgestelde art. 15 meer t
bepaald, wanneer de betaling vóór het visa mogt plaats hebben. j
de Zoo nam zij nog in het ontwerp de termijnsbepaling op, zoo mede
de als nieuwe paragraaf, de nadere bepaling omtrent de verstrekkingen
lm ter goede rekening. ,
lus i Zie hier hare beschouwingen daaromtrent: ‘
1t' tr Toen de centrale sectie vaststelde , dat in een bijzonder artikel de , j
·" cc uitzonderingen op het voorloopig visa zouden opgenomen worden, g E
l» « was dit gegrond op de noodzakelijkheid , om eene meer volledige ‘
· « bepaling vast te stellen voor die soort van uitgaven, bij verschillende Q
lt D « departementen zeer gebruikelijk , en die volgens de vereischten van j` l
’§ ` « de dienst, onder verschillende vormen voorkomen, U i
· « De centrale sectie heeft deze uitzonderingen tot het hoog noodigc l ii
i" · <i willen beperken, de voorloopige verevening moet regel zijn, men
d « mag er alleen van afwijken, wanneer het onmogelijk is, zich daaraan i j
C « te houden. i
1 i «De meest gebruikelijke wijze bij betalingen die eene uitzondering
l uop het voorloopig visa vorderen, bestaat in opening mm credieterz. .`
‘ traan eenen agent, die ondergeschikt lastgever wordt. ll
‘ tt Zoo wordt het leger betaald door de opening van credieten aan i"
l « de militaire intendanten; de intendant mandateert binnen de grenzen i
« der credicten, in naam van den raad van administratie der eorpsen , .
« die rekenpligtig worden. V
«Op dezeltile wijze nagenoeg wordt het arbeidsloon van de talrijke
« werklieden , die voor dadelijke rekening van den Staat werken, uit- `
J « betaald, en indien de regelmatigbeid der eomptabiliteit vordert, dat
« de directeur der spoorwegen niet langer de hoedanigheid van last-
jj « gever en rekenpligtige (ordonnateur en comptable) in zich blijft j
t avereenigen, dat is: dat bij zelfde gelden ontvangt, die hij als ij
i « lastgever, binnen de toegestane credieten, uit de schatkist kan doen j
avloeijen, dan is het de pligt van het bestuur, deze onregelmatigheid
ii te doen ophouden, door de meest mogelijke toenadering tot het j
« stelsel der militaire rekenpligtigheid, dat weinig te wenschen overlaat.
« Door middel van geopende credieten , stelt de Minister van Marine
tt zelf de soldij der zeelieden betaalbaar. _,
» « het Departement van Justitie worden de geregtskosten door
aden regter betaalbaar gesteld , zonder voorafgaande credicbopening.
t « De uitgaven voor de werken in de gevangenissen worden door de
I, acommissiën van beheer ten name der belanghebbenden betaalbaar
lf « gesteld.
I <<Bij het Departement van Financiën worden, zonder voorafgaande
I
i
j j
vm e - * . ~ a t 0 , ,.,z ,-, 0 , _ F ­·’ ·