HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 819.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

/
rg ‘


j ­_ 20 -­
a alle memorie van toelichting van dit dcrrreet zegt, dat, op deze
« wijze, het Hof` de bedoelde eomptahiliteit kan onderzoeken , en een
V anuttig toezigt uitoefenen.
j «Het Hof` van Rekeningen heeft, sedert 1830, gemeend zijn ge-
,_ j « drag te moeten regelen naar hetgeen in de memorie van toelichting
i, « werd gezegd, en zijn onderzoek tot het verleenen der pensioenen
« uit te strekken, zijne jaarlijksehe beschouwingen behelsden belang-
«ri_jke opmerkingen over dit deel der uitgaven.
«Eenige Hoofden van Departementen hebben het deze bevoegd-
uheid betwist, en geweigerd de bewijsstukken te leveren.
« Om deze geschillen te doen ophouden, stelt de eent1·ale sectie een
«nieuw artikel voor, dat aan het Hof` van Rekeningen de bevoegd-
aheid verleent, om te onderzoeken of` de wettelijke bepalingen bij
ahet verleenen van pensioen in acht zijn genomen.
‘ «Het Decreet van 1850 bepaalde de bezoldiging der leden van
rtllelï D
I «Men is sedert tot de overtuiging gekomen , dat hunne bezoldiging
«niet met het gewigt hunner betrekking overeenstemde.
« Een Wetsontwerp van het Gouvernement, in de zitting van 184 l-­
«1S­t2 ingediend, strekte om die bezoldiging te verhoogen, dit ont-
awerp is nog niet behandeld. Het ontwerp in behandeling, bepaalt
ë « niets omtrent de bezoldiging , een artikel verklaart echter het Decreet
« van 1850 voor vervallen. Wierd nu geene nieuwe bepaling aangeno-
, « men, dan zou in de bezoldiging van het Hol` niet zijn voorzien; de
` U acentrale sectie heeft dus noodig geoordeeld, om in de Vet, die
' , «bepaaldelijk de bevoegdheden van het Hof` regelt, een artikel in te
k A, alasschen, die ook de bezoldiging zijner leden regelt op eene wijze,
ij uovereenkomstig den rang , dien het onder de Staatsmagten bekleedt.
`Y «De atdeelingen der Kamer hebben in het algemeen de beginselen r
j ` « dezer Vet goedgekeurd, ook hebben in zekeren zin geene alge-
Q ameenc beschouwingen te berde gebragt.
« De eerste, derde, vierde en zesde afileelingen hebben geene alge-
ameene opmerkingen gemaakt.
«De tweede af`deeling verlangt dat de VVet aan het toezigt van het
« Hof` van Rekeningen onderwerpe de amortisatie­kas, de pensioenen ,
«de borgstellingen en eonsignatien en de pensioenkassen.
«Zij vraagt dat de bezoldiging der leden van het Hof in de nieuwe
u Wet worde geregeld , zoo als in het Decreet van 4850 het geval was.
«Aan het verlangen der tweede afdeeling, wat de contróle over het
ccverleenen van pensioenen aangaat, is voldaan.
« Wat betreft het opzigt over de am0rtisatie­kas, die van b0rgstel­
l
E
l

I
l