HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 820.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

)
r
`
­ 19 W i
chem «De weinige , meer lieduidende veranderingen , die men er in ge- ,
Ockt ` ccbragt heeft, hebben tot doel, om meerdere uitbreiding aan de 1
deze « beginselen dier wet te geven. `A
teen « Zoo heeft men door art. 15 van het ontwerp (art. 14 der wet)
der << eenen weg geopend voor de geschillen, die tusschen het Gouverne- i
dan a ment en het Hof van Rekeningen zouden kunnen plaats grijpen. j
x tot G « Maar in het wets­ontwerp is eene leemte, die de centrale sectie je
aan` ccheeft trachten aan te vullen.
gen «Art. I5, § 5, van het decreet schreef voor, dat een dubbel van
t de « het register der pensioenen het Hof van Rekeningen zou berusten;
elen « deze paragraaf is in het ontwerp van de Regering achterwege gc- i
nlaten. , L
laf"` « Het toezigt van het Hof op de Staatssohuld blijft het bij art. 14 _
m in opgedragen; het toestaan van pensioenen strekt om de Staatssehuld ,
ldel »< te vermeerderen. De centrale sectie heeft gemeend, dat de controle i
al" anp het verleenen van pensioenen onafseheidbaar was van die op de
mn te Staatsschuld. R
in? nlndien wijders het toezigt op de gewone uitgaven noodzakelijk is _. ij
j"s· « toegeselienen , dan is het veel meer noodig voor uitgaven, die eene i` i
wt <« lijfrente ten laste van de schatkist daarstellen, on haar dikwijls voor Q A
aid « langen tijd bezwaren.
ic` « Zie hier hoe zich de commissie van het Congres , in haar rapport '
"°" a over het Decreet van 1830, betreffende deze bepaling, uitdrukte: ,
dc i <<«Art. 15 schrijft aan het Hof voor , een register van alle
n' << « pensioenen , ten laste van den Staat, te houden; op deze wijze
"` en kan het Hof de eoinptahiliteit van deze verschillende posten staven, - V
ft aken een zeer nuttig toezigt uitoefenen in het algemeen belang. »»
f` ­ «In Frankrijk oefent het Hof van Rekeningen ee11 toezigt uit
li « over het verleenen der pensioenen, zie hier hoe het zich onlangs , "’
in i aten opzigte van de uitoefening van deze bevoegdheid , uitdrukte; j
l" « « De akten van pensioen worden uit krachte van een Koninklijk j
" << « Besluit verleend, op vertoon van de bij de wetten en reglementen ii
` auvereischte bewijsstukken. Deze verschillende stukken worden aan
«« « ons onderzoek onderworpen , en stellen ons in staat lebeoordeelen,
l` uaof alle wettelijke en reglementaire bepalingen in acht zijn gene- l
` ««men de erkenning der regten op pensioen, zoo wordt de
3 uuschatkist beveiligd tegen iedere verkeerde uitlegging, voor iedere ‘
· «« dwaling in de verpligtingen , die op zich neemt, ten behoeve
«« van de oude dienaren van den Staat en hunne gezinnen.»»
I te Het Decreet van 1830 bepaalt alleen, dat het dubbel van het
« register der pensioenen bij het llof van Rekeningen zal berusten.

1 ï‘* M
il jl `
3 nwjli wi
1»·W. _. n.,?,.,...., ,t.,....,ï een g__Yp J j j _ - ·“ » ~ "