HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 756.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

'
(

`
AANTEEKENINGEN ­
UIT HET ,
VERHANDELDE lN DE KAMER VAN VERTEGENWOORDIGEIKS
EN IN DEN SENAAT IN BELGIE,
BETREKKELIJK DE VORENSTAANDE WE1‘, je,
"”"°°””`” á t
.. . . i l
In de eerste plaats ztj hier opgemerkt, dat België, hetwelk in i
1850 de keus had, om te kiezen tusschen het stelsel van Fransche F
eomptabiliteit, ot` de leer der faits aocamplis, en het Nederlandsche l
stelsel van comptabiliteit, of het zoogenaaxnd preventief stelsel, wtjs­ j gj
selijk noch het een, noch het ander, onbepaald heeft nagevolgd_
Bij artikel 115 der. Belgische Grondwet werd het beginsel van ver-
antwoording der Staats­0ntvangsten en Staats-uitgaven aan de wetge­
vende Kamers aangenomen, en in zoo verre, indien men het zóó
noemen wil, het repressief stelsel gehuldigd. f 1
v Desniettemin begrepen de Belgen, hoezeer anders ook gestemd D
tegen preventieve maatregelen, als belemmerend voor de staatkun­ r
dige en burgerlijke vrijheid, dat in zaken van geldelgls be/zeer,
eene onbeperkte vrijheid voor den beheerder zelden op den duur
goede vruchten voor den eigenaar oplevert, en dat alzoo ook de Staat
niet geheel de waarborgen mogt missen, welke in een preventief
toezigt; van het Hol` van Rekeningen kan worden gevonden. t
Zij hebben zich echter wel gewacht, om de Fout van het Neder- _
‘ I landsche stelsel na te schrijven, en hetgeen een bloot toezigt behoorde
te zgn, te veranderen in eene zelfstandige magt van tegenhouding
en belemmering van de dienst.
Die magt behoort volstrekt niet het Hot` van Rekeningen. De
Belgen konden echter ook volstrekt niet inzien, dat het beginsel der
ministeriële, geldelijke verantwoordelijkheid jegens de Kamers schade
zou lijden, wanneer het Hof van Rekeningen, vóór het doen der j
betalingen uit ’sRijks schatkist, de uitgaafstukken onderzocht, en de
Ministers waarschuwde, ol` dat Hot` al dan niet bedenkingen had tegen
die betalingen; een onderzoek, dat in ieder geval moet plaats " {
hebben, doch in Frankrijk eerst nu het doen der betalingen , en wel
geruimen tijd daarna plaats heeft.
Nevens het doen van verantwoording aan de Kamers, bepaalde de . ,
j ik j,-
{vii i
_n ‘ ,_ ,`__ _e ________,__“_,M____ ____ Y B ,,__ h___~_M____ eäêlif a