HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 761.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

j l
­- 11 ­-­ 2 {
Z°. Wannee1‘ de bijzondere inrigting van een tak van - ,
bestuur voorschotten aan den verantwoordelüken Agent van
dat bestuur vereischt. ‘
A Deze verstrekkingen kunnen f10,000 (20,000 franken)
niet te boven gaan, en binnen vier maanden zal van het `
gebruik dier gelden rekening worden gedaan.
Geen nieuw voorschot (in geen geval meer danfl0,000) {5*;
kan voor eenige dienst verstrekt worden, dan wanneer alle Q
bewijzen van het voorgaande voorschot aan het Hof van
Rekeningen zijn overgelegd,ofdat het nog niet aangezuiverde
iv gedeelte van minder dan vier maanden dagteekent. is al
Iedere andere uitzondering (op den regel art. 14 i
gesteld) moet worden bepaald de wet, die de uitgaaf
toestaat.
Anrr. 16.
Het du.hbel van het Groothoek van de openbare schuld
berust bij het Hof van Rekeningen. l
Het zorgt, dat de overschrüvingen en aflossingen, zoowel H
als de nieuwe leeningen, worden ingeschreven. Het zorgt Y
evenzeer dat ieder rekenpligtige, tot waarborg van zijn
beheer, den vereischten borgtogt stelle. Te dien einde
ontvangt het, van de verschillende algemeene besturen,
een aanwijzenden staat van de borgstellingen van alle `
rekenpligtigen, uit welken hoofde ook, tot borgstelling
verpligt. M 4
Alle schuldbekentenissen wegens geldleeningen of con-
versie, en de verklaringen van horgstelling zullen slechts _
dan van kracht zijn, wanneer zij van het visa van het Hof
van Rekeningen zgn voorzien.
Het Hof houdt een register van de terug te geven gelden, H
geleend uit kracht der begrootingswetten, aan den handel, i
de nijverheid , den landbouw, of aan eenigen anderen sohul­ {
denaar. Het zorgt, dat deze geldleeningen behoorlijk worden
toegelicht in de rekeningen der rekenpligtigen en in de
algemeene staatsrokening.
l
l
t .
z
(
je lt ·
, j f .;»
t {It j
- ·» als W rr _____, ..,,_ r N E; ~