HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 772.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

e ~ e e
lig

fl
Het steltbg eene eindbeslissing vast, of de rekenpligtigen ­ ., j
quitte , in voorschot of in debet zijn. M
In de beide eerste gevallen bepaalt het Hof hunne al- ·`
i geheele ontheHing,beveelt de opheiling van hunnen borgtogt, `
en, zoo noodig, de opheliing der oppositiën en de door- ‘
haling der hypothecaire inschrijvingen, waarmede hunne
goederen, ter zake van hun beheer, mogten belast zgn. _
In het derde geval veroordeelt het Hof hen, om hun
debet in ’s Rgks schatkist, binnen eenen te bepalen termgn i
aan te zuiveren. t
, In ieder geval, wordt een afschrift van zgn besluit, ter ,,
uitvoering, gezonden aan den Minister van Finantiën, °
te wanneer de rekening ’s Hgks­schatkist betreft, en aan de
permanente commissie van den provineialen raad, wanneer
de rekening de provinciale gelden betreft.
Drie jaren, na zgn ontslag, zal de rekenpligtige eene
definitieve onthelïing bekomen, indien het Hof van Beke-
ningen het tegendeel niet bepaald heeft.
Am. 1.1. t
Niettegenstaande de eindsluiting eener rekening , kan het l i
Hof, binnen denzelfden termgn van drie jaren, te rekenen
van den dag der sluiting, overgaan tot herziening,het zg
op aanvraag van den rekenpligtige, gestaafd door bewijs-
­ stukken, verkregen na de sluiting, het zg ambtshalve,
wegens vergissing, verzuim of dubbele boeking, bg de op-
name van andere rekeningen ontdekt.
Men zal , zelfs ua den hierboven bepaalden termgn , over«·
gaan tot de herziening eener rekening, gesloten op grond 1
van later valsch bevonden stukken.
Ann:. 12.
Wanrieer het Hof, bg het onderzoek der rekeningen, ,
vervalsehingen of loedriegelgke handelingen ontdekt, zal het
daarvan kennis geven aan den Minister van Finantiën, en j
verslag =doen aan den Minister van Justitie, die de daders `
u voor de gewone I’¤egtbanl<en zullen doen vervolgen,
1 l
­
1"iilb"
l r`,.`
_ M Z te , _. ..a.«>@,E;