HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 9

JPEG (Deze pagina), 586.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

U
7
» ninklijk besluit de dato 23 October 1830, n°. 92 , te
» moeten informeren, dat vermits de traetementen van
» de leden, ambtenaren en geëmploneerden van den
»H. R. v. A. en alle andere kosten bn dezelve val-
A » lende , uit een byzonder, cZc¢cw·v00o· door Z. M. bestemd
nfonds worden gekweten ; terwijl de bedoeling der bn
¤· besluit dato 23 October 1830, 110. 92, ingestelde
» Staats­eommissie , alleen is, om het inkomen te kennen
» der am.btenaren, die uit de Schatkist betaald werden,
» ten einde na te gaan, welke bezuinigingen daarop
» zouden te maken zgn; terwijl zoodanige kennis, wat
» den H. R. v. A. betreft, bij gemelde Staats­com­
O » missie niet benoodigd is; dc H. R. v. A. heeft dus
j » de eer deze beslissing van Z. M. ter kennis van ge-
, » noemde Staats-commissie te brengen, die de reden
l »bcvat, waarom hij zich moet onthouden, om aan de
» vragen bn derzelver missive van den 4 December ll.
»gedaan , te voldoen. »
’ Toen de Staten­Generaal bij de behandeling der
tweejarige begroeting over 1844 en 1845 hun verlan-
iel gen aan de Regering kenbaar maakten, om den H. R.
v. A. op nieuw op de begroeting te zien gebragt, l
met bnvoeging , dat de revenuën van bedoeld fonds
en alle verdere opbrengsten voor het vervolg in
’sLands Schatkist zouden gestort worden , gaf de
toenmalige Minister van Finantien aan dat verlangen
toe (zonder aan den H. R. v. A. daaromtrent eenige
inliehting te vragen aan wien benevens wijlen Z.M.
Koning WILLEM I, toch alleen de bedoeling van dat
fonds kende bekend zijn), en bragt de Raad op de Staats~
begroeting, met het kennelijk doel de renten van het
als nog ter dispesitie van Z. M. staande en reeds op