HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 8

JPEG (Deze pagina), 612.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

6
1 In dit loffelijk doel werd de Vorst reeds belemmerd ,
jl toen de Staten-Generaal i11 den jare 1819 verlangden,
dat de H. R. v. A. niet meer voorkwam op de
A A Staatsbegrooting , welk verlangen de Koning inwil-
[ ligde, en was alzoo verpligt van af 1820 de11 Raad A
uit de renten van het fonds te bezoldigen , met dat
bezwaar, dat Hoogstdezelve in den beginne, toe11
' de renten van dat fonds nog niet voldoende waren ,
J ­ om die uitgaven te dekken , jaren achtereen uit eigene
fondsen het te kort heeft aangezuiverd.
l Het verminderen van het personeel van den H. R.
v. A. alsook de aangroei van het kapitaal, nam ein-
delijk het bezwaar weg, dat er een te kort bestond; 1
allengskens vermeerde dat fonds en het oogenblik L
zoude weldra komen , dat aan het doel va11 het fonds ,
zijne geheele bestemming konde gegeven worden en 1
alzoo verarmde weduwen en weezen van edelen, hier-
uit eenige ondersteuning zou kunnen verleend worden.
Behalve de daadzaak, dat van af 1820 tot aan het
V einde van de regering van Koning `VVILLEM I , de Q
0 H. R. v. A. uit dat fonds is bezoldigd geworden , bleek hi
Züner Majesteits intentie, dat dit fonds in de eerste
ä plaats ter bezoldiging van den H. R. v. A. zoude
dienen, uit het antwoord, dat gemelde Raad op last
At van Z. M. YVILLEM I (uitgedrukt in Hoogstdeszelfs
l` eigenhandig O11(l.G].'lDGGl{G1TlCl€ missive , de dato 14 Janu-
' arij 1831 , n°. 67) aan de Sl33.ä.l1S­C01’11DJlSSl€, inge-
steld bij koninklijk besluit van den 23 October 1830,
n°. 92 , ter beantwoording van deszelfs circulaire
` heeft gegeven, zünde van den volgenden inhoud:
i «De H. R. v. A. heeft de eer op last van Z. M.
»den Koning, de Staats-commissie , ingesteld bn koe
i