HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 5

JPEG (Deze pagina), 486.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

?
l
; J
g i
.
l
a
lj t
E
j In het verslag der Commissie van Rapporteurs
over de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1850, r
j onder het tweede hoofdstuk in de 5** afdeeling, leest
j men de volgende woorden : j
L « Vrij algemeen heeft men de overtuiging uitge-
» sproken , dat, nu bij de herziening der Grondwet de =
» Ridderschappen, als politische stand, opgehouden heb- 4
» ben te bestaan, de Hooge Raad van Adel als staats- A
l » instelling niet behoort te worden gehandhaafd, en f
L » dus de onder deze afdeeling uitgetrokkene posten
j » van de begroeting zouden moeten verdwijnen.
gg »Desniettemin zouden de renten en verdere inkom-
» sten van den Hoogen Raad van Adel, die men als j
li » wezenlijke inkomsten beschouwt, voortdurend onder
» de middelen behooren voor te komen. »
Z Dit verslag heeft mij de overtuiging gegeven, dat ï
de Leden der Staten-Generaal niet goed zijn voor- f
ll gelicht , zoowel vroeger als nu , wat den aard van het ë
fonds betreft, over welks renten zij thans hun gevoe-
len hebben uitgebragt; man schijnt de renten van dat
jbiuls als cigemïowz mm. dan Shmt te base/z0m.4·an.. A
I
i .
l
l
l
I
I