HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 10

JPEG (Deze pagina), 606.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

l e 1
het Grootboek ingeschreven fonds en Verdere i11kon1s-
v ten, tot middelen Va11 dekking op de Staats­begroo­
j ting te brengen, zoo als dan ook in 1845 plaats vond,
. zie Smcttsblad. 110. 89 , Wet va11 den 18 December 1845,
ter aanvulling der middelen tot dekking der uitgaven,
i begrepen in de Staats­begrooting over 1844 en 1845. {t
Het is mij bekend, dat gen1elde Minister meerma-
le11 op eene ofcieuse wijze conferentien gehad heeft,
ji met den toe11 nog i11 leve11 zijnde president, den Ba-
lj ron VAN LYNDEN VAN HEMMEN , en het is mij ook be-
kend 111et hoeveel klem e11 Vuur , door dezen door hart
jj en verstand uitmnntenden grijsaard , bij die gelegenhe-
l den de zaak is verdedigd geworden; het is ook niet
dan na doode van den Heer VAN LYNDEN . die op
den 18 April 1845 plaats Vo11d , dat de Minister van
lj F i11a11tien, door aanhondenden aandrang bij Z. M. VVIL-
VI LEM H, l1et verlof ontving, om de renten en verdere
‘ inkomsten van den H. R. V. A. Ol1d€1` de n1iddelen
ter aanvnlli11g tot dekking Van de uitgaven, begrepen
in de Staatsbegrooting van 1844 en 1845, te mogen
opnemen ; gelijk zulks ook bij de twee latere begroo­ ,
i tingen over 1846 en 1847 , en 1848 e11 1849 heeft Z
plaats gehad.
Heeft Z. M. WILLEN1 II, over de bedoelde jaren V
ij tzjdelyk eene andere bestemming aa11 de revennën
jg en andere inkomsten van den H. R. v. A. gegeven,
zoo Verpligt deze tüclelïjïce andere bestemming , voor i
de renten van meergeineld fonds , Z. M. WIIJLEM
III geenszins, om die renten niet tot hare wezen-
Zqïce en primitieve bestemming terug te brengen; en
daaruit in de eerste plaats den H. R. V. A. te be-
zoldigen en het batig saldo tot ondersteuning van
ti
H;

t
a
i