HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 595.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

z
S ‘
Ziedaar liet doel, naar welke bereiking elke telg
van den dierbaren Nederlandselien grond volliardencl
streeft.
En geen ijdele hoop! Er geen wonderen no-
dig; geen overspanning, die tot magtelooslieid over-
gaat, integendeel vereenvoniliging , alleen vereenvou-
digen.
Hoe! hoor ik teeroepen, wilt met minder
middelen, met belangrgke vermindering van Belas-
ting, en de vervalling van genoegzaam alle ’s Lands
en Stedelijke Accijnsen , grootere uitkomsten verkrij-
gen? den akeligen doolhof van ons Finaneiestelsel zoo
tooveraclitig ontwarren.
Znn daartoe geene wonderen noodig?
Neemt die hoop niet ijdel?
OD(l€l`ZOG`l(l] l Oordeelt l Besliet !
`Wat doet , Bouwmeester! wanneer gij ontdekt X
dat de muren uwer woning van één 1·§ten , wat is uw
pligt, wanneer men n met overtniging betoogt, dat A
dit verseliijnsel den ondergang van liet gebouw moet
na zich slepen, en allen die liet met n bewonen, on- ,
der zijne puinhopen bedelven? lloe moet ik u nee- j
men, mensch! wanneer gebrek en geneesmiddelen u i
gelijktgdig woïden aangewezen en el` deor zwak- r
heid en angstvalliglieid om het laivaad in de liartader 1
aan te tasten, of zee als anderen zonden kunnen ver-
moeden , uit vooringenoinenlieid met eigene denk*·,vi_j­
ze, liet een met liet ander in den wind slaat, boe
l moet ik n noemen vooral wanneer liet aanwenden der
middelen tet liertel u in allen deele mogelijk is? ik