HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 659.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

l 0 0 ·,
f .
i 7
de Belastingen te verminderen, maar eene dagelijk-
sclie vooruitgang in den bnrgerstand en den Handel,
. niet alleen belangrijke sommen gelds in omloop bren-
gen maar ook belangrijke voordeelen te geven, dadelijk
aan 10000 Nederlanders Werk en dat alle jaren ver-
meerderen, de Hollandsche schuld vaster vestigen en in
50 jaren 800 millioenen aflossen, belangrijke sommen
in omloop brengen bij eene toenemende bevolking tot l
ontginning van Hei- en Duingronden.
Zoo dit waarheid is, onderzoekt liet, gij allen die i
aan een helder oordeel eenige kennis paart van de ;
gronden der Cijferkunst, is het dan te ontkennen, l
dat door de verwezenlijking van mün plan, .de wel- _
vaard van ’t Land verzekerd zal worden, en de ge-
gronde bezorgdheid des volks zal bevredigd worden.
Gij allen dan, die welgezind zijt, die het wel meent i
(dat is zoodanig meent, dat u bereid gevoelt tot
al die goede werken , welke tot redding en instand-
houden strekken zullen), allen dan, Nederlanders! j
slaat de handen in één tot behoud des Vaderlands. .
Vïordt er niet eendragtiglgk tot bereiking van mijn
doel medogewerkt, het Land gaat te niet en enkele, g
enkele grooten en rijken, aan de spits van honderd
duizenden, diep vernederde armen, zullen eenmaal
dien ondergang aanschouwen ; daartoe neigt de tegen-
woordige staat van zaken. i

Neen! xx de Staat moet behouden worden."
Ziedaar de lens , door elken Vaderlander met den
moedermelk ingezogen. ë
l ""2
. Cl
l je
E li
E
F
5
jl gj 5
., lllk ’”l