HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 649.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

i 1
O
{S V
Dat met den besten wil der wereld, de handelingen
dier bewindslieden kunnen falen en de gewenselite uit-
komst missen, dat zelfs elders dan in het Ministeri- ­
ele Kabinet plannen kunnen rijzen en rijpen, welker
doeltretl’endheid op meerdere, op betere, op billijker
gronden rust, terwijl zich bij een’ iegelijk om ha-
re eenvoudigheid, eerlijkheid en juistheid aanbevelen.
Zoodanig een plan aan mijne landgenooten voor te
leggen, (reeds heb ik hetzelre bij de Regering en
de Ye Kamer der Staten Generaal ter overweging aan-
geboden) ; doch ik vreeze, dat men , of om hunnen
oorsprong, of omdat het niet in alle deelen, aanne-
melijk is , niet in den schaal zal willen brengen tegen
de tegenwoordige plannen; zelis al neogt het ook zijn
dat lietzelve in alle deelen aannenielijker ware.
Ten einde mij daarvoor te vrijwaren, heb ik het
niet den aard van lzetzelve geheel overeenstemmende
geacht, om al wie Vaderland dierbaar is , langs
dezen weg uit te noodigen , om de beredenering en
berekening van n voorstel te willen overdenken; te
meer, dewijl daartoe geene groote, geene zeldzame
kunde noodig zijn, want, -­- on ziedaar eene tweede
reden waarom ik poge deze ontwerpen algemeen te
maken , ­- door openbaarheid vindt eene goede zaak
spoedig vertrouwen , ondersteuning en medewerking.
Mag ik die niet verwerven, dan is rnän streven
verijdeld.
Met ter zijdeetolling van alle persoonlüke beoordee-
ling, lioedanige de ondervinding wel is waar geleerd
heeft, dat veelal de drüfveer is van soortgelijke on-
” derneniingen, heeft dit voorstel ten doel, niet alleen
E
E
E L
l 5