HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 611.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

l
s
1
i -­-··-­~·-
j Het is de pligt van ieder’ burger, liet welzijn te
behartigen van zijn Vaderland. -­ Die pligt rust bo-
venal op hein, aan wiens beleid de Natie dat welzijn
heeft willen vertrouwen. L
Die pligt rust in de hoogste mate op de zoodani-
gen, die, als hoefden des bestuurs, de teugels in
handen hebben.
jl Reeds teont ons de fabelleer der ouden, hoe diej)
i vallen die te ligtvaardig eordeelen over deze moei-
l jelijke taak , of liever die , te prat op eigene kraelrten,
_ naar die teugels gegrepen hebben, doelr weldra in liet
{ diepste verderf stortende, eene algemeene verwarring
{A hebben na zich gesleept. i
En inderdaad, even inin als elk schipper eene vloot
E" kan aanvoeren, even nzin is liet iederen luiisvader, ~
iederen koopman, zelfs dan voorzigtigsten, den be- j
kwaarnsten gegeven een deel der groote Staatslinishoin
ding te belreeren.
jl Mannen te vinden , die alle mogelijke bezwaren aan li
zoodanige betrekking verbonden, in dit belangrijk
oogenblik, weten te boven te kernen, zal wel tot de
wonderen dezer eeuw beliooren. ­- Maar de Vorst
kiest naar zijn wijs beraad ­­ en ­­ bewindslieden
staan aan het liooïd der Departementen, en liet volk
kiest bij ineerderlieid van stemmen de lieden der 2e
j l~ï.arner. j
lg `Wat volgt liieruit ?
r ri
l

1 ,
“j
‘ L
i
i
4
j
Ywrhr ` Y Y ­> f Md Y Ki`; liga,/,»’