HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 545.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

V - »­­­·­·"-"­-¤¤¤=‘:ï '-·-*ï --¤WT-T~?ï’W­4·=‘ fvü ï­f‘F?lï¤*Tl'»lr­7-ïïïr » '-ïvT» L; . `.Z£.TF'»ïFP‘I'ï.Z'«?;ïJ€.!L".C;.`t:ä1*2Hf."`,L4Tl.'J»r,;,_, ')' "";T` `L , 'f ».Q _; , _ ,rf;ij; r__‘ ~‘*¢" ' ,__ i_ ·_
`
1
Ni j
`
li 1
· 2
ä · !
_! VOORBERIGT. >
l A
Q
ll
Het aangename en zielverhetfende gevoel van ontwikkelde
. Z: D 7
kracht en een fiere moed daaruit geboren, is den mensch bij- j
, zonder eigen. Ln zou ik mij dan niet moeten schamen over ig
J eene moedelooze laflinrtiglieid, die bij elke opkomende zwn-
_ riglieid en onvoorziene moeite mij zoude terugstoten, en het
'j begonnen werk opgeven!
·g Zonder inspanning verkrijgt 1nen niets begeerlijks; juist de l
te .
moeite daznaan besteed geeft de grootste waarde. E
ll . . .
tg VV1e die verstandig is, zou om het bezit van hetgene naar-
!’ in het grootste geluk bestaat, om zijn vaderland te redden,
niet eenen langen bnngen tijd willen doorxïorstelen en lijden? j
J In diep zijt gij gedeeld, zoo gij mijn leven een ongelukkig t
T; leven noemt.
F, Yeet het o mensch: er is geen geluk voor een redelijk we-
{1
jj zen, zonder eene deor oefening en inspanning verkregene ze-
; .. · · ..
delike kreeht. - Die lnermn ontbloot is hoe kan ln met i
il J 7
i. . 1 · .. . • .
jl zich zelven "GCVIC£lCl1 en gelukkig zijn? Dre dit bezit, heeft

de bron des waren geluk in zich zelven. Dit is het ware ge-
luk, de Boom des Levens!
Zoo gij dan gelukkig wilt zijn, laat u dan door geen we-
.! .. .. .. .. • .
zenlijke of schijnbare moeijelijkheid verbazen of versehrikken. j
Nadat ik mijn ontwerp, berekend naar krachten en betrekkin­
n u • ·
gen , met overleg gemaakt heb, moet ik in de uitvoering stand-
1 . ..
iï vastig zijn.
k«,g'i
j j
ji
2* !‘
tl
jj!
{
E
. |:;"
. r
f‘ ( .
ti ; 3.-
. ' 42àg/
_ l l Y Y Y " W7 r;è·:-.1;¤»·` "" Y Y 'Y"' ""Y ’ ’ V"