HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 629.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

{
j lk i
‘ ‘ a
5
‘ ­ v 22 .
J a wensohelijk zoude het zgn, dat de Regering en [
i de V olksvertegenwoordigers die weldra in ’t openbaar
hunne gedachten wisselen zullen over ons Belasting- .
stelsel, aandachtig kennis namen van hetgeen hier jj?
omtrent die gewigtige aangelegenheid staat uitgedrukt, F
niet uit beetweteritj , niet uit geest van tegenkanting,
maar uit liefde voor mijn Vaderland en voor het Ko-
ninklijk Huis, en de vaste overtuiging dat deze denk- l
beelden de toets der ondervinding kunnen doorstaan. Q
Elk regtgeaard Vaderlander dan, hiervan overtuigd, i
vervoege zich franco bij tot medewerking.
Elk die kan koopt het, dat de mindere stand koope j
. het met hun vier of väven opdat het dadelük wereld-
kundig worde, dat de algemeene opienie gehoort
worde.
Zoo als de Belasting de eerste stap is, deze
Leening de tweede om aan handel en aan werkzaam-
heid een ruimer vlngt te geven, en te midden van het
A verward Europa , zal ons läoningrijk een paradgs van
welvaart kunnen worden.
g I Neen! het is niet de eerste maal dat mijne stem.
jl zich hooren laat. Hoe vreemd aan sommigen vroe-
ger in de ooren heeft geklonken , toen het tijd wasn.
` schoon niet geloofd, daar mijne berekeningen volko-
j men door eene bittere ondervinding bezegeld worden.
O God! weer die ramp van mijnen grijzen kruin ,
_ weer die van mijnen Vorst, van Landgenoten, dat de
i ik oogenblik genaken moet, Waarin ik geklaag en jam-
/ mer heinde en veêr verneinende, het zieltogende Va- “
Y derland vruchteloos versta en onverinogend hulp te
j L
1
li ___ __ ..,. ,. ,..e,.__,, . r