HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 634.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

s
1
1

19
Volk van Nederland! liroost van dat Heldenge­
; slacht, wier goud geëerbiedigd wierd, sclieepsdonder
en veldgesclirei gevreesd was, waarheen ook de vrije
Q wimpel woei, of de ontzaggelijken Leemvenstander ge-
plant werdt, vereenig n, laat Godsdiensttwist onze
ondergang niet
Er bestaat eene `Wet van hooger WVetgeve1·, en on-
` feilhaar als haar Maker zelve, die met onvergankelijk,
en in elke taal verstaanbaar schrift, in de ziel van
j den sterveling staat uitgedrukt, waar niet alleen al
het gescliapene mede instemd, maar ook door de gan-
sohe lioogere openbaring bevestigd wordt.
j Deze `Wet is het, die de ganselie menscliheid met
één reusachtigcn band omvat , en ofschoon verdeeld in
werelddeelen, keizer- en koningrïjken, staten, steden
ete. ete., vorinen deze onderseheidene deelen slechts
j één magtig geheel, gelijk eenige dnizende zonnenstel­
sels het Heelal uitmaken.
Ook geld deze bepaling niet slechts een geslacht;
de verste geslachten bestaan en vereenigen zich in
één geslacht, de rnenselilieid is {én, die voor ons ge-
leefd hebben, niet ons leven en na ons zullen leven,
i Is de inenschheid één, dan vordert zij een belang;
. het handelend of xverkelük geslacht nam oorsprong uit
het vorige en is oorzaak van liet volgende , ik herliale
i het: De menschheid is één , eiseht dus ook een be- ‘
i lang.
Zoo wij dus in onze dwaling blijven volharden, er
" mogen eenige groote speculanten het gebouw eener
gevloekte welvaart vestigen op de puinen van het in-
l gestort en verwoest volksgelnk, of het goud van Hol-
Al