HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 609.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

jj Ml r ‘ W e ..(,_ 3
i . il
v ll l
· < IS
n Zie daar den alteligen doolhof van ens Belasting-
stelsel ontwart , verwarder dan het Cretenzer Tiabirent.
Ik vrage nn, of zoedanig Belastingstelsel welkom
zonde aan mijne Landgenooten? el de stemming
de geest der natie daardoor geenen geivensehten indruk
zonde erlangen. ' `
:2;:-.:;;;~.;.­:;;.T;:_T.; r
Dan er is meer nog om onze kinderen in een ge--
lnlrkig land, ons scheiden achter te laten, (mein-
dig meerder.
Uitziende tot wien ik ter mogelijke bereiking
ij van dit Vaderlandslievende plan, in de eerste plaats
zou kunnen wenden, en niet de overtuiging dat zijn
voerbeeld alle tot navolging zal aanvvakkeren.
Rigt ik mij tot U, regtschapen Vorst van Neder-
land! en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Fnnnnaml
sieraad Uxves llnizes, hope Uwes volks! de eerste
stap tet algemeene welvaart ga van U uit, `Wurmr III!
en tijdgenoot en nazaat zal Uwen Doorluehten naam
loven als den naaxn des Redders, des Bevestigers van
- Y den wankelende Nederlandsehen Staat! Uw voorbeeld,
{ V orstl moet de voerbede zijn eener algemeene zamen- A
! Werking ! 1
V De Koning der koningen beïvege daartoe Uw Va-
derlandlievend hart ; bewege daartoe alle Nederlan-
I ders , en sehenlïe ing , den nederigen hurger, den T
{_ trouwen onderdaan, voor alle belooning deze vreugd,
i dat ik geacht niege worden tot de redding van mijn `
[ Vaderland, onder Zijne zegen, iverkzaam te hebben
` · mogen zijn.
l
K __ i in