HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 567.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

. i·
4 ’ ? ' r

” ` 16
_ 7 Limburg zal gebragt worden van_/’l.800000
i op .... . ........ f 1.400000
f saseiooe
aldus zal de vervallen som aangevuld zijn. i
Mot opzigt tot Limburg dient aangemerkt, dat
dit gewest gobragt is op de tegenwoordige Begrooting
voor eene som van f` 1.800000; wij stellen nu lxetzel-
ve op eene last van f 1.400000, vermits dat gedeelte
van ons Vaderland aan endorsoboidcne zijden, door
vreemde Landen omgeven is, conc bgzondere wgzc
van beheer bcliocft, zoo wel om deszelfs bezit voor E
· den Staat te verzekeren , als om het belang dor inge- °
zetcnen on derzelvor trouw tc waarborgen. Het love-
re aan den Staat vrij geld f 1.400000, te heffen naar
Plaatselijke gelegenheid, en de bewoners zullen een
gelukkig en vrij loven smaken, tot voordeel voor hun
zelven en tot hechten steun voor het gemeenebcst.
1
J Nadere Stellingen volgen de Steden en Gemeen-i
tons na behoeften, en alle Aeeijnsen eerlvalieïz Land
j en Stad. Geen Gemeente mag liooger dan 200 opCt.
i voor de Stad nemen op de grondlastcn van het huis l
dat bewoond wordt, hetzij door Eigenaar of Huurder.
Uit onderstaande Staat kan elke Gemeente zijn stel-
sel na behoeften maken, en clk kan berekenen wat i
é men dan betalen zal. j
Y
l

­ x f Wi f;H;_TAm;W£__ ,__ j nu ’