HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 597.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

i j/¤
. fi _
jijnx
14
_ Indien ik nu betoogd heb, dat ons Belastingstelsel
in deszelfs beginselen faalt, en dat het zoo kennelijk
groote gebreken heeft in de toepassing, dan vraag ik, j
kan en mag een zoo ellendig systlieina. stand houden? {V
is het mogelijk dat don Burgernian voortga, mag hij
dit als huisvader doen. Mag dit zijn in eenen welge-
ordenden Staat? Moet dan niet elk regtgeaard Va-
derlander , die middelen tot herstel meent te kunnen
aanwüzen , spreken en handelen nu het noodig is!
Moogt gijlieden oog en oor weigeren aan de woor- 2
den van hein , die zoodanige middelen rneent geven-
j den te hebben, deze middelen aan u wil eigen ma-
, ken, en luider stemme roept en smeekt, dat men ‘ ·
acht sla op zijne aanwijzingen en de toepassing be-
proeven. i
Op welk eenen wijs wilt gij dan in ons Koningrijk “
het Belastingstelsel verbeterd zien? ~
Brengt de Grondlasten in billijke evenredigheid! ' ·
< vooral ten aanzien der gebouwde Eigendonimen, (uit-
, gezondert Limburg daarover straks.) j
jj l
’ Aldus:
{
1 Bij elk Eigenaar van Peroeeelen zal een Biljet
ter invulling worden gezonden, (dat hij bin- A
( nen acht dagen invult) de Lwaarde van elk
ïl Perceel. Die deze waarde niet na behooren
invult, zal door onpartijdige liertaxeerd worden.
2 Het Land per bunder, na de waarde waar-
I van 1/,, wordt afgetrokken, als zijnde Mam
` ­ boven de waarde.
i.
i
l
l _Al _