HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 604.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

. { .·_>‘
lit
12
_ Uit aanmerking der beperktheid van aniin bestek,
en op grond dat ten deze het geheel is, als ieder van
deszelfs deelen , wijs ik n op het voorbeeld van Lei- _A A F,
den, hier uit een gezet, dat bewijst genoeg, dat de ‘
_ Grondlasten jlaafi, en daarbij het bewijs, dat Vllüle
Vi/TIIJLEM 11. de VVet te Haarlem heeft ingetrokken, g
en de Gerneentedtaad van VVOI‘1l1G1`VO€1‘ hopeloos
bedcmkzf heeft, geen eene Gemeente heeft thans in i
vier jaar een stelsel tot stand gebragt, en zullen het
nooit tot stand kunnen brengen, alzoo:
Is ons tegenwoordig Belastingsteisel, in de beroem- ll
de Gemeentewet onbruikbaar!
n
Verder zal ik geen grond aanwijzen van het gebrek van ons lic-
lastingslelsel, het zou groote verbiuering Z.m·on.
Kalnite en eensgezindheid onzer aller leus! .
Zie hier de stelling van Leiden door mij omver
gewerkt, waarin liet gebrek in Grondlasten is, dat
men overal zal ivedervinden.
BEWIJS van de valselie stelling in het voorstel van Lei-
L den , in de Leidsche Courant van 10 Julij 1.
Z Men vraagt 15 opCt. op de Grondlasten en tot 25 op het
` j Personeel in zevenvoudig de Iluurivaarde na de Kadastrale
l Aanslag boven de f eLG.- om als maatstaf tot de verteering
I te komen, en dat te belasten perCent.
1. 2-L6 lliuzenf en·12 52.- ZOO mw mngclük de
, l1u1l1'\'€lEU2(1G, Zl_jl’l VCYGGD1gLl. 1GtS IX1€(·3I­ som gesteld.
der dan ........... f 12420
J 2. 3 Huizen van f 300.- en 32 van ç
f aso.; dito bij het Kadaster . . . lx 124:20
3. 1 Huis _/' 450.- en van f 710.- tot
. f 900.- liuurivaarde, 10 huizen op . rl 12420 Fiáê
r.
r{
~'