HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 631.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

l li

jj /
i
ä seliexnering van toekomstige lots:c1·bet<·ring, niet waar?
j Maar laat ons zien of het bg eene schemering behoeft
te blijven.
j De uitslag van het gebrek in het Belaslingslelsel is de Regering
en de Tweede Kamer wel bewust en zal dit hier niet herlialen, het
ZOINIC ii] Plil€llS Vüll rust Olll'l`lSt ZJCIVBIB. 0UlL (1C Löklöll gïläll {lil!). ll€l.· i
zelfde gebrek mank. ‘
` Op welke leest behoort dan ons Belastingstelsel ge-
l selioeid te zijn? i
De Grondbelasting, die steeds eene eerste plaats op
alle tlnaneieele voordragten bekleedt, schijnt als een
j maatstaf te zijn aangenomen, en te regt; want is de- ‘
ze grondslag 'juist, dan zal ook alles wat daarop steunt,
ä hecht en veilig staan; maar is die grondslag wrak of
j in zijne verbindingen slecht, dan volgt alweder, (de
Personeele Belasting ook) dat al wat daarop gebouwd W
is, kwalijk gebouwd en weldra moet bezivijken. - g
Kan ik nu boivijzen, dat de aangenomene maatstaf L
i onzer Grondbelasting onjuist is, dat zij in de toepas- il
sing groote gebreken heeft, dan zal het niet moeije- ’
ii lgk vallen te betoogen, dat de bestaande wijze van be- Sp
heer onzer geldmiddelen geen stand kan houden, en
een iegelijk die welgezind is zal bevatten, dat zulk j
ll een loop van zaken geen stand mag houden ; dat het
meer dan tijd is , om op herstel bedacht te zijn. ·,
Ik zal overgaan tot het bewijs, dat de Grondbe­ .
j lasting, zoo als die thans geheven wordt, mank gaat
aan haar hoofdvereisehte, dat is: dat zij alle billijke ;
il evenredigheid, in een woord, mist. Ja
j ..
r
: i`
l
1 t
{ " .
j·_ * Y l,