HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 548.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

l
° io Q;
l
Gemma! . ; . . _ . M 3.3()O()()O i
opccmfen ..... M 75€)()0()
f io.222aeo *·
Colatief Zrgel .... M GGGOQO [
0;; cenien ..... M 28 7 O U
Verv0er­BiQe1fäen . . . M 30000
0 pcemfcn ..... M l 31-1 GO
Zcgeïs ....... M GUOOO
epcemfen ..... M EOOGO
nog T/'e2·v0er-Bifjeéëevz. . . M 264100 l
Limburg . .... M 1.800GGO
f 31.691765 j
Deze hervormd en vervallen zullen u geluk aan-
brengen.
Hierover uit te weiden, Landgenooten! dat den á
hurger in de 20 afgeloopene jaren 53 millioen te veel
heeft betaald tegen de Grondwet Art. 172, en dat gij
niet alleen niet verpligt zgt zoo voort te gaan, maar
als een zorgdragend huisvader niet voort mag gaan.
Dit is te vinden in de Grondlasten en in de Per-
soneele belasting. -- Verder~gij betaald op Geslacht
en de opeenten tot het gemaal, ’t Land elk jaar
meer dan 5 millioenen als hier staat uitgedrukt, dat
vervalt ook ; de Steden 10 millioen.
Mij dunkt reeds rijst op uw gelaat een glimp van
welbehagen , niet ongelgk aan dien blik van tevreden-
heid, met welke men gewoon is den gegoeden Oud-
Nederlander van weleer te schetsen; dit begint te ge-
lijken naar betere (Zagen. Dit opent reeds eene kleine
1
M 5
1
l
i
._ _