HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 8

JPEG (Deze pagina), 814.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

ë
ä .
VOORWOORD.
Dit boekje ontstond zoo : In tal van brieven werd ons ,
telkens gevraagd, hoe onze Haagsche Schoolbioscoop werkt, V
hoe we aan films komen, wie alles betaalt, hoe de regeling V
met de scholen is enz. enz. De geachte briefschrijvers(­sters)
waren blijkbaar in de veronderstelling, óf dat we hunne
vragen zoo maar één, twee, drie categorisch konden beant-
woorden, of _dat zij ieder apart de eenigen waren, die
ons allerlei Lvragen stelden, of dat wij over een zee
van vrijen tijd te beschikken hadden. ;
Misschien vonden zij het wel onaardig van ons, dat we
hunne vriendelijke brieven niet even vriendelijk beant-
woordden. ·
g Maar het ging niet. Wilden wij de vragers zoodanig
aan gegevens helpen, dat zij er iets aan hebben zouden,
._ dan zouden wij aan elk van hen uren besteed moeten
hebben. Die uren hadden wij niet te missen.
Hier hebben onze vragers en vraagsters nu ons ant-
woord. We hopen van harte dat zij er mede voldaan zullen
ï zijn.
i Wij hebben getracht in een zoo kort mogelijk bestek niet
3 alleen propaganda te maken voor de Schoolbioscoop, doch
ook wenken te geven voor die gemeenten of instellingen,
“ welke, reeds van het nut overtuigd zijnde, tot de invoering
ervan willen overgaan. _
Ten volle zijn we ons ervan bewust, dat over tal van onder- j
§ werpen, die we slechts terloops noemden, heel wat meer te j
ï§ zeggen zou geweest zijn en dat we zelfs van tal van zaken, `
E die met de Schoolbioscoop in verband staan, niet gerept heb-
ben. Het zij ons vergeven ! Wij wilden dit boekje niet te dik
en daardoor niet te duur maken. Bovendien wilden wij ook 2
E niet een geheel volledige verhandeling over het onderwerp
i- schrijven, doch slechts datgene wereldkundig maken, waar-
i aan naar onze meening het meest behoefte bestond. 5
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. ·
a ,
D. VAN STAVEREN. «
ï ’s-Gravenhage, januari 19r9.