HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 47

JPEG (Deze pagina), 667.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

Wij zullen ook aan deze Afdeeling onze volle aandacht 1
i blijven wijden, opdat zij in den waren zin des woords kan
worden j j
EEN BIOSCOPISCHE VOLKSUNIVERSITEIT T
VOOR GEHEEL NEDERLAND!
Van tal van personen en instellingen, die films uit deze
’ afdeeling betrokken, ontvingen wij betuigingen van groote
E tevredenheid. Zoo zond de Vereeniging ,,Pmctische Studie"
g (Technische Hoogeschool) te Delft ons I7 October 1918
het volgende telegram:
_ Hapfilm. Hoefkade 9, Haag
Film Staatsmijnen groot succes
Practische Studie. 1
ï De Heer Prof. ]. Klapper, Hoogleeraar aan de Tech-
; nische Hoogeschool zond ons 20 October 1918 een schrij- .
ven, waaraan wij het volgende ontleenen:
Ir. J. Klopper Delft zo Oktober 1918
civiel-Ingenieur
Hoogleraar T.H.
Zeer geachte Heer Barnstijn,
...............,..
’ Met de Vereniging ,,Practische Studie" staat `
Uwe onderneming nu reeds op de beste voet , de
leden waren enthousiast over wat Uwe mooie
film hun heeft geboden. Ik twijfel niet, of men
V zal Uwe medewerking meer inroepen.
, Mag ik U het denkbeeld aan de hand doen,
een lijst Uwer films te zenden aan het Kollege
‘ van Rektor-Magnifikus en Assessoren, en het
» aanbod, op verzoek onzerzijds er eenige te laten
t lopen ?
» Met de meeste hoogachting
' dw.
(wg.) Klopper.