HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 44

JPEG (Deze pagina), 694.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

1 C
g C CONCLUSIES.
Q 1. De Schoolbioscoop voorziet op de meest afdoende wijze
. in het tekort aan aanschouwingsmiddelen, hetwelk bij het ;
onderwijs dagelijks gevoeld wordt.
J 2. Voor de bezwaren, welke tot heden tegen het gebruik-
’ maken van dit leermiddel geuit zijn, bestaat geenerlei gegrond ,
motief. `
a. Het is onjuist, dat de kinderen er door tot het bezoeken
*` j van de gewone bioscooptheaters worden opgewekt. ·
` b. Het is onjuist, dat mede door de schoolbioscoop het *
ë j onderwijs, ,,te aanschouwelijk" wordt. Het onderwijs kan
ä nooit te aanschouwelijk zijn.
é ï c. Het is onjuist, dat door het bezoeken der schoolbios­
g coop tijd aan het onderwijs onttrokken wordt. Er wordt
g juist tijd door uitgespaard.
ä 3. De bemoeiingen. met de bioscoop droegen tot heden te
j if veel een uitsluitend negatief karakter. De bioscoop met niet
1, bestreden, ze moet veredeldworden.
E ç 4. De schoolbioscoogp zal in gelijke mate als voor de
; hoogste klassen van de lagere scholen, van nut zijn voor de
inrichtingen voor Middelbaar, Voorbereidend Hooger en
l Hooger Onderwijs ; evenzoo voor Kweek en Normaalscholen
voor Herhalings-, Vak-, Ambachts­, Industrie- en Huis- ä;
houdscholen.
5. Waar de onderwijs­bioscoop een uitnemend middel i­‘
Q is, om de wetenschap te democratiseeren, is zij van groote Q
beteekenis voor allen, die zich bezighouden met arbeiders- f
§ ontwikkeling en jeugdorganisatie.
=l
§ 40
ä