HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 41

JPEG (Deze pagina), 870.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

kunnen afnemen, dat er nu ­-­­ vaak ten onrechte - op
· gedrukt wordt.
Misschien kunnen zij ook nog eens wat meer zorg beste-
den aan het vervaardigen van goede ontspanningsfilms voor
kinderen. Bij elke les behoort n.l. naar onze meening altijd
een ontspanningsfilm tot slot. Dit behoeft niet juist immer
een grapje te zijn, het mag ook een aardig gevoelig verhaaltje
· wezen of een interessante of actueele voorstelling, die nu
juist niet bepaald tot het onderwijs in engeren zin behoort.
Op dit gebied bestaat nog niet veel goeds. De grapjes zijn
vaak lang niet van onschuldigen aard ; er zijn nog veel te
veel voorstellingen van leelijke streken bij, terwijl ook nog
al te veel behooren tot de z.g. gooi- en smijtfilms. En de
gevoelige verhaaltjes zijn vaak nog slechter dan de grappige;
vaak is hun inhoud veel te ,,ouwelijk" en bevatten ze een
moraal van het jaar nul of een moraal met een luchtje er
aan. Neen, met de ontspanningsfilms zijn we er nog niet.
Maar hun beteekenis is zoo ondergeschikt, dat de invoering
van Schoolbioscopen op hunne volmaking niet mag wach-
ten. En wat niet is kan komen ; z a 1 komen !
Men heeft ons ook gevraagd, wat beter is: films koopen
of huren. Zonder eenige aarzeling is hierop ons antwoord :
h u r e n ! Het koopen van films zal uwe exploitatie-reke-
ning zeer sterk bezwaren, terwijl gij met een gekochte film
niets meer kunt doen dan met een gehuurde. Bovendien
films zijn duur ; hun aanschaffing kost honderden guldens,
t die jaren lang renteloos blijven liggen, net zoolang tot men
de film weder eens op een programma kan brengen. Zoolang
jp er een of meer verhuurkantoren zijn, die voor eene behoor-
l lijke aanvulling, verzorging en circulatie der school­films
2 r zorgen, kan dat aan hen het allerbest blijven toevertrouwd.
Mocht bij sterke toename van het aantal Schoolbioscopen
blijken, dat de verhuurkantoren niet behoorlijk meer func-
tionneeren, dan zullen de besturen coöperatief te werk moeten
gaan en een centrale voor schoolfilms in het leven roepen.
Wellicht kon hiervoor gebruik gemaakt worden van de Ver-
. 35