HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 39

JPEG (Deze pagina), 878.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

_ zou moeten worden, zooals bijv. B. en W. van Amsterdam
in hunne Memorie van Beantwoording op de Gemeente-
begrooting voor 1919 opmerkten, is naar onze overtuiging
in het geheel niet juist. Er bestaat wel degelijk een vrij
groot aantal films, dat voor het onderwijs uitstekend bruik-
baar is, óf dat met eenige moeite bruikbaar te maken is.
Wij hebben eens nagegaan, wat er voor onze Schoolbios-
coop aan goede films te krijgen is en vonden reeds bij één
filmverhuurkantoor, de H.A.P.-Film Co., te ’s-Gravenhage
ë in den korten tijd, dat wij ons hiermede pas kenden bezig-
houden, een aantal zeer goede films, dat groot genoeg is,
om meer dan een jaar lang onze program1ma’s te vullen.
_ Bovendien: ,,er wordt aan gewerkt !" Op initiatief van
het Gemeentebestuur van Leeuwarden is eene Commissie
ontstaan, die de bevordering van het vervaardigen van goede
` onderwijs-films zich ten doel heeft gesteld. Tal van gemeen-
ten hebben zich bij deze Commissie aangesloten of steunen
haar met financieele bijdragen. Nu werkt een Commissie
over het algemeen niet bijster vlug, doch deze Commissie is
er reeds in geslaagd een film van Zuid-Limburg te doen
samenstellen, terwijl het maken van andere film-opnamen
in voorbereiding is.
De ,,l·Iollandia-fabriek" te Haarlem en de ,,’s-Graven-
j haagsche film­fabriek" van den heer W. Mullens hebben
t ook reeds tal van films vervaardigd, die geheel of gedeelte-
j lijk of met eenige aanvulling uitstekend onderwijs-hulp
F middel kunnen zijn. Van de eerste fabriek noemen wij: De
Havenwerken van Rotterdam, Het Staatsmijnbedrijf bij
Q Heerlen, Inlandsche vogels, De `Vakschool voor de Typogra-
fie te Utrecht, Kijkjes in Artis e.a. Van de Mullens-films wil-
_3 len wij hier vermelden : Bijenstudie, De Rijks-Munt te
Utrecht (onder onze leiding opgenomen), De Glasfabrieken
§ te Leerdam, Gouda e.a., terwijl de heer li/Iullens, in overleg
met schrijver dezes, de voorbereiding voor weer een aantal
onderwijs-films ter hand heeft genomen. Van al deze films,
t behalve ,,Gouda", heeft de H.A.P.-Film Co. het alleen-ver-
33