HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 38

JPEG (Deze pagina), 879.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

zj V ‘
nl
ë
De vraag is wel eens geopperd, of niet een leeraar van een
L Hoogere Burgerschool de aangewezen persoon zou zijn ­
{ voor deze functie.Wij zouden niet weten waarom.Een leeraar
behoeft o.i. niet uitgesloten te zijn, doch dat hij juist bijzon-
der de voorkeur zou verdienen, kunnen wij in het geheel niet
Y inzien. Noch zijne studie, die zich over het algemeen juist
[ min of meer bepaald in ééne richting heeft bewogen, noch
‘. zijne paedagogische bekwaamheid en vaardigheid mogen een
dergelijke voorkeur wettigen. Is er echter een leeraar M.O.,
ik die in staat is zoowel aan kinderen van z.g. ,,achterlijke"
F, scholen als aan ontwikkelde volwassenen behoorlijk les i
, te geven en die verder voldoet aan de eischen welke wij hier-
voor genoemd hebben, dan is er geen enkele reden, hem bij
Q een gewoon I...O.­leerkracht achter te stellen.
Wij willen maar zeggen : ’t Gaat er niet om, w a t de man
geweest is, doch w i e hij is.
Nog een andere vraag is, of het ni. t gewenscht is, nu
eens den eenen dan weer den anderer onderwijzer als leider
te laten fungeeren. Eigenlijk kan dit, na al het voorgaande,
jg geen vraag meer zijn. Het is o.i. volkomen uitgesloten, dat
; op deze manier de Schoolbioscoop ook maar eenigszins
behoorlijk aan hare bestemming kan voldoen.
Wat wel voor iedereen duidelijk zal zijn is, dat, op grond
van de gevorderde zeer bijzondere bekwaamheden en om
j er voor te zorgen, dat de leider zich geheel aan zijn taak 2
kan wijden, hij een inkomen moet hebben, waarin een en
§ ander behoorlijk is uitgedrukt. Zijn salaris moet minstens ‘
' gelijk zijn aan dat van een leeraar bij het M.O. i
3. DE FILMS. De allergrootste moeilijkheid is, om aan
goede films te komen. Eigenlijke, ,,onderwijsfilms", d.w.z.
films, die speciaal voor het onderwijs zijn opgenomen en aan J
welke samenstelling door onderwijs­deskundigen is medege­
werkt, bestaan er nog niet veel. Dit is niet te verwonderen,
waar de Schoolbioscoop nog in haar prille jeugd verkeert. ?
Dat er echter zoo weinig goede films bestaan, dat met het
in ’t leven roepen van schoolbioscopen nog wat gewacht
I 32
if
@1 w