HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 37

JPEG (Deze pagina), 848.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

_ 2. DE LEIDER. Zeer veel zal echter afhangen van
· den persoon (of de personen), die met de leiding der
bioscoop belast is. Zijn taak is tweeledig: hij moet zijn
onderwijzer èn organisator.
Het best lijkt het ons, als met de leiding belast wordt
een goed onderwijzer, die tevens de eigenschappen getoond
heeft te bezitten van den organisator. Hij mag niet te oud
zijn, als hij begint; de middelbare leeftijd, tusschen de
dertig en veertig jaar, lijkt ons het best. Hij moet een alge-
meen ontwikkeld man zijn, die niet al zijn tijd besteed
l heeft aan studie in één bepaalde richting of aan heelemaal
geen studie, doch het moet iemand zijn, die werkelijk heeft
voldaan aan het ,,greif’ nur hinein, ins volle Menschenleben."
E Vooral een voldoende kennis van vreemde talen is onont-
beerlijk, zoowel voor het naslaan van studiewerken als voor
g. het begrijpen en vertalen van filmtitels in andere dan de
Nederlandsche taal.
“ Aan het maken van een ,,korte inhoud" en het behandelen
van nieuwe films moet een zeer grondige studie van het onder-
ï werp voorafgaan. Een voorname eigenschap van den leider
moet dus zijn, dat hij zin voor studie heeft.
Hij moet in staat zijn tot het voeren van de noodige corres-
pondentie, administratie en archiveering. Hij moet koop-
g manschap genoeg bezitten, om met filmverhuurkantoren en
* andere leveranciers niet al te onvoordeelig zaken te doen.
i Ook moet hij een beschaafd man zijn, die zoowel met het
` personeel der bioscoop als met autoriteiten en andere bezoe-
_, kers op behoorlijke wijze kan omgaan.
VE Voor het spreken in een groote ruimte en telkens voor
ander publiek (zwakzinnige, lagere, u. 1. o., m.u.l.o., nor-
V maal-, kweekscholen enz. enz.) is het een eisch, dat de
l leider een goed voordrager is en dat hij practisch bedreven is
i in hygiënisch spreken. Hij moet sterk en gezond zijn, want
ï zijne betrekking is ook lichamelijk geen sinecure ; zijn con-
1 stitutie moet zoodanig zijn, dat hij altijd frisch voor zijne
talrijke toehoorders kan staan.
sr
ï

.1