HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 36

JPEG (Deze pagina), 836.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

slag" voor is. Hij moet van te voren goed weten, waar hij ·
, de film zal stil zetten om aan het stilstaande beeld iets `
l te kunnen aanwijzen of beredeneeren. De les moet nooit
,,zwaar" of ,,geleerd" worden, doch immer levendig en
r aantrekkelijk zijn. Vaak kan men met een enkel woord bij
het aanwijzen met een stok volstaan.
l` Steeds moet getracht worden zooveel mogelijk de kinderen
E ook alles in natura te laten zien. Het is niet mogelijk in elke
l school uitgebreide technische, biologische e.a. verzamelingen. ,
A aanwezig te hebben. Voor een enkele schoolbioscoop kan
en mag het geen bezwaar zijn, een uitvoerige collectie voor- j
{ werpen bij elkaar te brengen. Beschikt men over de ver--
j zamelingen uit een museum, van een H.B.S. of een derge­
lijke instelling, des te beter. Al wat men niet behoeft te
, koopen, is winst. De voorwerpen moeten in de Bioscoop niet l°
» alleen geëxposeerd worden ; de leider moet ze ook d e m o n--
s t r e e r e n.
l De kinderen moeten niet alléén naar de Bioscoop komen,
, d.w.z. de onderwijzers behooren ze te begeleiden. Niet alleen
j onderweg, doch ook in de Bioscoop­les zelf moeten de leer- ‘
p lingen o n d e r t 0 e z i c h t van hun onderwijzers staan.
Vooral bij groote aantallen kinderen ­- die geruimen tijd
in het donker zitten ! -­ kan assistentie der geleiders voor
den lesgever wel gewenscht zijn. Een goed bioscoop­leider l
zal evenwel niet veel behoefte aan de hulp der geleiders
hebben. j
Na de les is het zoowel voor het belang der kinderen, als
om den invloed der bioscoop te kunnen vaststellen, zeer r
gewenscht, de resultaten na te gaan door het doen vervaar­ j
digen van opstellen of door een mondeling onderzoek. a
j Wellicht zouden er nog meerdere of andere middelen
zijn aan te geven, om het bioscopisch onderwijs aan. V
zijn doel te doen beantwoorden, doch het wil ons voorkomen, ,
dat bij inachtneming van de hiervoor door ons aange- g
geven maatregelen, de Schoolbioscoop een zeer ruim. ,
p rendement zal opleveren.
l 30
ä
i
l'