HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 35

JPEG (Deze pagina), 847.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

j den worden opgegeven. Dit zal echter practisch onuitvoer­
baar blijken te zijn. In de eerste plaats, doordat het- groote
aantal desiderata elke organisatie onmogelijk zou maken
en ten tweede doordat de gewenschte films niet voor-
handen of te krijgen zouden zijn. Men is nu eenmaal
ä afhankelijk van de films, die er reeds zijn of die vervaardigd
kunnen worden.
j De omgekeerde gang is dus de eenig mogelijke ; de onder-
werpen worden vastgesteld door de leiding der Schoolbios-
g coop. Natuurlijk moet met de algemeene wenschen der
onderwijzers, indien ook maar eenigszins mogelijk, ten
` volle worden rekening gehouden. Geregeld overleg, waar-
l voor de vakvereenigingen de aangewezen lichamen zijn, is
. noodzakelijk.
Een behoorlijke v o o r b e r e i d i n g der film­lessen zal
· de resultaten ervan natuurlijk zeer ten goede komen. Die
voorbereiding moet naar onze meening zoo geregeld zijn,
te als in onze uiteenzetting over den gang van zaken alhier is
gj weergegeven: Van de films wordt een korte inhoud ge-
jl maakt, die zooveel bijzonderheden bevat, dat er geen ernstige
twijfel mogelijk kan zijn. Volledigheidshalve komen de
onderwijzers van te voren de films zien. Dan behandelen zij
het onderwerp, op de wijze, die hun goeddunkt, met hunne
leerlingen, waarbij zij den korten inhoud der film niet uit het
{1 oog verliezen. Die korte inhoud is echter geen ,,l·1andleiding"
voor den onderwijzer ; hij is niets anders dan wat zijn naam
Q aangeeft. De onderwijzer bepale g e h e e l z e 1 f s t a. n-
., d i g, wat hij zijne kinderen wil leeren.
In de bioscoop-les geve de leider vóór het begin van een
film zoo noodig eene korte inleiding; vooral bij den overgang
van de eene film naar de andere is het gewenscht niet met
de deur in huis te vallen, doch het komende even aan te kóln-
digen.
Voor den leider is het natuurlijk zaak de films door en
j door te kennen. Hij moet telkens weten welk beeld er komen
zal, zoodat hij met zijne explicatie de film altijd ,,een halven
á 29
De Schcolbioscoop. ` 3
al
ll
E