HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 34

JPEG (Deze pagina), 830.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

Dit behoeft geen slapheid of sloffigheid te zijn. In geenen j
deele! Doch het gewone werk : op de volksschool het zon
goed mogelijk behandelen van de hoofdvakken, op de u.l.o.
en m.u.l.o. scholen het klaarmaken voor toelatingsexamens
voor H.B.S. en gymnasium of voor het M.U.L.O. diploma,
neemt zoo geheel den ijver en de volle toewijding der onder-
' wijzers in beslag, dat alles wat stoort of van het doel schijnt
af te leiden, spoedig als contrabande over boord moet worden I
geworpen. De bioscoopzaal zou ten slotte hoogstens nog zoo H
nu en dan worden gebruikt voor ontspanning en voor school- g
feestjes, doch als aanschouwingsmiddel, als leermiddel bij
het onderwijs zou de schoolbioscoop hebben afgedaan.
En dat zouden wij, blijkens ons eerste hoofdstuk, niet
minder dan een ramp vinden. juist nu langzamerhand
, de autoriteiten alom in den lande bereid worden gevonden,
D in het belang van het onderwijs, hun aandacht aan de bios-
l coop te wijden, nu zal het zaak zijn ervoor te zorgen haar r
overal in te voeren op eene wijze, waardoor van te voren [
. het succes zoo veel mogelijk zal gewaarborgd zijn. En dat Q
j zou niet het geval zijn, indien werd ingegaan op het denk­
beeld van : elke school haar eigen toestel. juist omdat
l wij weten, dat er voor dit idee in onderwijzerskringen iets y
gevoeld werd, hebben wij niet willen nalaten, het in dit i
boekje te behandelen.
«
«
Na nu dus eerst medegedeeld te hebben, wat wij n i et
gewenscht oordeelen, rust thans op ons de plicht te zeggen,
hoe’t dan welmoet.
De Schoolbioscoop heeft geen andere taak, dan te zijn
een uitstekend aanschouwingsmiddel, dat de school tot heden
moest ontberen. Het eigenlijke onderwijs moet op school rl
gegeven worden. De bioscoop doet dan niet anders, dan n o g
p eens goed te laten zien, wat ,,Meester"
op school reeds behandeld heeft.
Het ligt voor de hand, dat het ’t verkieselijkst zou zijn,
l indien de te behandelen onderwerpen door de school kon-
j 28 r
j . lï
El
l
1 l
i V! ‘