HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 33

JPEG (Deze pagina), 808.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

3
is
ë
`
l operateur genoegen zou nemen. Zoo’n onderwijzer moet
Q niet alleen verstand hebben van het toestel zelf, doch ook
genoeg kennis van electro­techniek en voldoende handig-
j heid om bij voorkomende storingen en gebreken onmid-
dellijk te kunnen ingrijpen.
Acht men het mogelijk aan elke school zoo een leerkracht
Q, te vinden ? Wij niet.
De explicatie van films is o.i. ook ieders werk niet. Men
leze maar eens, wat wij hierna zullen schrijven over de
eischen waaraan een leider van een Schoolbioscoop moet
E voldoen. En dan nog de voorbereiding ! Bij de explicatie
i van films over vele industrieën en andere onderwerpen
als bijv. de steenkolenmijnen is ’t onafwijsbaar noodzake-
. lijk de fabriek, mijn enz. in oogenschouw genomen te heb-
ben. Eén of eenige algemeene leiders kunnen dit doen, maar
1 a l 1 e onderwijzers .... ? I
E Maar wat voor ons het groote struikelblok is : E r z o u
Tl van het geheele bioscopisch onderwijs
1 op den duur niets terecht komen. Niemand
A zal schrijver dezes ervan verdenken den onderwijzers, zijne
F col·lega’s gedurende zoo lange jaren, met welke hij steeds als
, kameraad heeft samengewerkt, geen goed hart toe te dragen,
of hunne verdiensten en bekwaamheden te verkleinen. Wie
zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.
Maar heusch, een poosje zou het misschien wel goed gaan
g op de scholen. Misschien .... ! Men leze nog maar eens,
wat hiervóór reeds is opgemerkt.
, Doch op den duur zou het in de 1 lap gaan loopen. Wij
hebben dit al meer gezien ; men zie maar eens naar de school-
Q tuinen! Zoolang er op een school ’n onderwijzer is, die
iets voor de zaak gevoelt, gaat alles goed. Doch zoodra
,; vertrekt deze niet, of geeft hij er om de eene of
ïj andere reden den brui van, dan is ’t afgeloopen. Dan
ligt daar de schooltuin en dan staat daar de dure
` bioscoop­installatie en niemand, die er meer naar
omkïjkc.
‘ 27
ä
ä
Q
l
ä
i
i