HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 31

JPEG (Deze pagina), 823.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

l

Maar nog andere groote bezwaren zijn aan het denkbeeld
van Dr. Bonebakker verbonden. Hij schijnt n.l. te meenen,
dat de brandvrije cabine’s noodig zijn met het oog op de
lichtbron, die in het bioscooptoestel aanwezig is en dat het
toestel gerust bij de kinderen in het leslokaal geplaatst kan
-­- en voor de brandweer mag - worden, indien die licht-
bron slechts een gevaarlooze electrische gloeilamp zou zijn.
Ditisgeheelonjuist. Het gevaar zit niet zoo-
ïl zeerin delamp,alsin defilms. De booglamp
änt heäë sïlsteem van Cappelle gebruikt, is zoo ingericht
a ran gevaar practisch als uitgesloten kan worden
beschouwd.
l Met pijnlijke nauwlettendheid wordt echter door de
brandweer steeds nagegaan, of de behandeling en bewaring
van de celluloid­films (celluloid is ongeveer gelijk aan schiet-
.1 katoen 1) van dien aard zijn, dat brandgevaar zooveel
mogelijk vermeden is. En het lijkt ons volkomen uitge-
E sloten, dat de brandweer in eenige gemeente het zou
l tolereeren; dat de onderwijzer zich met toestel en films in
heçelfde lokaal zou bevinden als de leerlingen.
ä nn álan nog dit : volgens het systeem van Dr. Bonebakker
u mag e behandeling van de bioscoop gerust worden toe-
ïïrtrïuwdllaan elken onderwijzer, die aan zijn klasse een
1 m- es W1 geven. Wij moeten ons ook tegen dit denkbeeld
met kracht verzetten. Naar onze overtuiging en die van
mannen van de practijk, die wij hierover geraadpleegd heb-
_ ben, is de zorg voor het `bioscooptoestel en de behandeling
3, ervan slechts veilig in de handen van degelijk ter zake
kundxgen en zal het toevertrouwen aan den eersten
ä den besten onderwijzer slechts tot groote schade en
i bitêerlï teleurïgceäling kunnen leiden.
j o wij ze achten langen tijd: iedere school moet haar
eigen toestel hebben Wij zijn evenwel van deze meening
teruggekomen en zijn nu van oordeel, dat de bioscooplessen
moetenworden gegeven in speciaal ingerichte lokalen, door
onderwijzers, voor wie deze lessen een speciale taak zijn.
l
ïê ` 25
ïá
l
l