HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 30

JPEG (Deze pagina), 828.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

1
hetï_`§oog;§op stroombesparing, toch nog verre de voorkeur
verdienen. jj
Indien het eens juist zou zijn, dat een toestelletje, als de
heer B. op het oog had, in elke school zou geplaatst kunnen
worden of er telkens ten behoeve van bioscoop-lessen heen-
gebracht zou kunnen worden (dus een aantal transportabele
installaties in elke groote gemeente), dan reeds zou er een il
groot technisch bezwaar tegen zijne ideeën bestaan. Een
film heeft n.l., wij wezen daar reeds op, een beperkten levens-
duur; zij kan een bepaald aantal malen vertoond worden
en is dan onbruikbaar geworden. `l·
Worden nu de films vertoond in gewone schoollokalen {
door de onderwijzers voor hun eigen klassen, dus telkens
voor een vrij gering aantal leerlingen, dan is er aan het 3
bestaan van die films telkens reeds spoedig een vroegtijdig
einde gekomen. Een film, die op deze wijze een tocht zou ja
l gemaakt hebben door de scholen van één enkele groote ge- §·
i meente, zou geheel waardeloos zijn geworden door de enorme
j slijtage. Nog daargelaten het feit, dat hierdoor per les de
l kosten verbazend hoog zouden worden - eene omstandig-
i heid, die ook in ons oog niet van belang ontbloot is ­- mag
j hierbij ook niet vergeten worden, dat er zoodoende een i
geweldige onnoodige vermorsing van heerlijk onderwijs- i
materiaal zou plaats hebben.
A Het zal - en vooral met buitenlandsche opnamen -
lang niet altijd mogelijk zijn de versleten films door gelijk- *
j waardige te vervangen. Van de vorming van een ,,stock"
, van films, van een filmarchief zou op deze wijze niets komen. ­ jj
Vertoonen wij de films echter in centrale gelegenheden,
p waar de aantallen leerlingen minstens tien maal zoo, groot lj
j kunnen zijn als in een gewoon schoollokaal, dan wordt
j j daardoor te gelijker tijd het aantal leerlingen, dat van een-
j 1 zelfde film kan profiteeren en daarmede dus ook de waarde '
j E van een film minstens vertienvoudigd, terwijl dientengevolge
l Y de kosten per les en per film tot een tiende deel gereduceerd I
[ § worden.
l l 24
E °
x l
l ï ij
E ä .1
lt