HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 29

JPEG (Deze pagina), 844.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

j hij meent op dat oogenblik voor zijne klas aan de orde te
’ moeten stellen. ·
Volkomen logisch is het daarom, dat de eerste gedachte
. van iederen schoolman is : elke school een toestel.
Ook de heer Dr. E. Bonebakker, Chef van de Afd. Onder-
wijs der Gemeente Utrecht, die voor de invoering van de bios-
coop bij het onderwijs zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt,
heeft zich indertijd, o.a. in een artikel in de N. R. Ct., uitge-
sproken voor het hebben van een toestel in elke onderwijs-
inrichting afzonderlijk. Het was juist één van de grieven van
‘ dien autoriteit tegen de vinding van den heer Van Cappelle jr.
dat zij de booglamp als lichtbron bezigt en dientengevolge
slechts gebruikt zou kunnen worden in een brandvrije
cabine.
. Dr. B. maakte bij diezelfde gelegenheid propaganda
voor een toestelletje, geconstrueerd door de Hollandia­film-
? fabriek, waarin een gloeilamp de lichtbron was, terwijl de
n film met de hand werd voortbewogen. ,,Het is nu mogelijk
_ j de film in de school te brengen," zeide Dr. Bonebakker.
p Waar iemand van de beteekenis en de verdienste van den
heer Bonebakker zich op deze wijze heeft uitgelaten, willen
A wij, die een tegenovergestelde meening zijn toegedaan, eene
bestrijding van zijn standpunt hier niet achterwege laten.
* Of voorshands de gloeilamp in staat zal zijn een goede
lichtbron voor film-projectie te leveren, wagen wij, op grond
. van eenige door ons bijgewoonde proefnemingen, ernstig te
C betwijfelen. Bij kleine liefhebberijtoestelletjes en bij toestel-
. letjes voor het doorkijken van films, in verband met huur
of aanschaffing, kan de gloeilamp wel gebruikt worden. Doch
zoodra is het om een helder, groot en scherp beeld te doen,
dan is de booglamp tot heden de aangewezen· lichtbron.
f Het zou ons te veel op technisch terrein voeren dit in
H den breede uiteen te zetten ; ieder die op dit gebied
E eenige ervaring heeft, zal het met ons eens zijn. Misschien
wordt de goed bruikbare gloeilamp nog wel eens ver-
vaardigd, doch dan blijft het systeem - Van Cappelle, met
‘ 23
U
`