HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 27

JPEG (Deze pagina), 816.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

~=.
ë
Q
Q Onderwijs. Natuurlijk wordt ook een dankbaar gebruik
l gemaakt van de aanwezige platen en landkaarten.
§’ Voor het vervoer der leerlingen van verafgelegen scholen
lj naar en van het Bioscoop-gebouw, dat in het oosten der
l Gemeente gelegen is, heeft de Haagsche Tramweg Maat-
schappij een beperkt aantal trams per week voor een
J zeer goedkoop tarief beschikbaar gesteld. Om een goede
distributie dier trams mogelijk te maken, berust de
regeling ervan in handen van den Directeur der School-
bioscoop. De Hoofden der Openbare Scholen kunnen het
_‘ tramgeld voor de leerlingen bij de Gemeente in rekening
T brengen. Waarschijnlijk geldt binnen kort, ook voor Bijz.
g Scholen, kosteloos tramvervoer.
. Behalve den Directeur zijn aan de instelling verbonden
een Concierge, een Eerste operateur (Technisch ambtenaar)
en een Tweede operateur.
Op geregelde tijden zijn er ’s avonds, tegen een billijken
toegangsprijs, openbare lessen voor volwassenen.
Het gebouw met inventaris is eigendom der Gemeente,
die ook voor het onderhoud van een en ander zorg draagt.
Alle andere onkosten, zooals voor salarissen, drukwerken,
porti, filmhuur, electrische stroom, schoonmaak enz. enz.
worden betaald door de Vereeniging ,,Museum t.b.v.h.O."
welke daartoe door de Gemeente in de gelegenheid wordt
gesteld door een jaarlijksch subsidie, dat begroot is op de
volledige onkosten. Voor het eerste jaar bedraagt die
subsidie 9000 gulden. Het is dus niet volstrekt wat men noemt:
gemeentelijke exploitatie. Het museum-bestuur beheert de
Schoolbioscoop; doch de Gemeente, waarvan het gebouw
A is, die den leider uit haar onderwijzers-corps beschikbaar
§ stelt, die de kinderen der Openbare Scholen naar de bioscoop
zendt, die een vertegenwoordiger in het Bestuur heeft, die
een Commissie van Toezicht op de Schoolbioscoop heeft inge-
steld en ten slotte, die de geheele affaire bekostigt, - de
l Gemeente heeft natuurlijk grooten invloed op den gang
van zaken.
2I