HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 26

JPEG (Deze pagina), 805.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

v' "*
l
Is de rooster eenmaal vastgesteld, dan dientldeze geband- Q
haafdte blijven ; anders is behoorlijke organisatie onmoge- l
lijk. In dringende gevallen kunnen scholen trachten te rui-
len, mits ze daarvan bericht zenden. lr
In de week voor die, waarin de leerlingen van een school ”
verwacht worden, ontvangt het Hoofd een herinnerings-.
kaart. `
Tegelijk met den rooster worden den scholen toegezon-
den beschrijvingen van de te vertoonen films, ten einde de
onderwijzers in de gelegenheid te stellen aan de hand daar-
van de onderwerpen te behandelen. .‘
Een serie lessen duurt 6 weken. Elke school komt dus T
ééns in de 6 weken aan de beurt. Een nieuwe serie begint v
steeds op een Maandag. Den Zaterdag daarvóór worden de ·
films vertoond in eene voorstelling voor de betrokken onder-
. wijzers. Hierbij geeft de Directeur, indien noodig en des-
. gewenscht, eenige toelichting.
Voorloopig is er slechts plaats voor de leerlingen van het
6de leerjaar en hooger.
. De lessen duren ongeveer 1*/2 uur met inbegrip van eene
l korte pauze. Zij worden gegeven elken werkdag des morgens
I van 93/,, uur tot II1/4 en des middags van 2 uur tot 31,*2
I uur. Zaterdagmiddag is er geen les.
Zooveel mogelijk zal in elke les vertoond worden : één
film op ’t gebied van aardrijkskunde, land- en volkenkunde ;
één film op ’t gebied van kennis der natuur ; één industrie-
film en één korte ontspanningsfilm.
l Een al te scherpe scheidingslijn is tusschen deze rubrieken
niet te trekken. Sommige onderwerpen zullen zich over
l meer dan één gebied uitstrekken. j
Ook bij lange films is afwijking van den regel noodzake-
l lijk, want de duur van de lessen, hiervoor genoemd, mag
1 niet overschreden worden. Bij de lessen worden steeds zoo-
, . veel mogelijk voorwerpen vertoond, die op het onderwerp
ä betrekking hebben ; hiervoor kan beschikt worden over de I
[ verzamelingen, voorhanden in het Museum ten bate van het
e
{ 20
l
ë .