HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 821.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

x
j `bovendien nog van een paar raditioren voor stoomverwar-
· ming gebruik gemaakt worden.
Vóór met het onderwijs begonnen werd, had het Bestuur
tot eene bijeenkomst uitgenoodigd de Besturen van alle
plaatselijke onderwijzers­vakvereenigingen. Aan die ver-
gadering, welke door vertegenwoordigers van op één na
alle organisaties van Openbare en Bijzondere Onderwijzers
werd bijgewoond, is een plan van samenwerking tusschen
de scholen en de Schoolbioscoop· voorgelegd, welk plan _
met algemeene instemming werd begroet. Het komt hier
' · op neer: _
Aan de Hoofden van Scholen wordt een vragenlijst toe-
gezonden waarop zij opgeven I". hoeveel leerlingen er zit-
ten in het óde leerjaar en de hoogere klassen hunner scholen,
klas voor klas ; 2°. op welke vóór- en namiddagen van de
week die klassen n i e t naar de bioscoop. zouden kunnen ;
3**. wanneer de vacanties vallen ; 4°. eventueele wenschen
en verlangens. De Hoofden van Bijzondere Scholen geven
bovendien op : a. of de leerlingen van hunne School van
de Bioscoop gebruik zullen maken en b. of de School Rijks-
subsidie ontvangt.
De beteekenis van deze beide laatste vragen zal duidelijk
zijn als men weet, a. dat, waar voor de Openbare Scholen
door B. en W. het deelnemen verplicht was gesteld, dit niet
kon gelden voor de Bijzondere ; b. dat de toegang tot de
lessen voor alle Openbare en gesubsidieerde Bijzondere scho-
len g e h e e l k o s t e l o o s. is. Andere Bijzondere scholen
dat zijn dus de scholen, welke als winstgevend bedrijf gehou-
den worden e.d. betalen eene geringe vergoeding, ongeveer
den kostprijs.
Na terugontvangst der vragenlijsten stelt de Directeur
een rooster samen van bezoekdagen, welke rooster voor het
begin van eene nieuwe serie lessen aan de scholen wordt
toegezonden. De scholen, die ver van het bioscoopgebouw
gelegen zijn, komen zooveel mogelijk in de morgenqren ; de
andere scholen meestal ’s middags.
I9