HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 854.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

x
betreffende, gaarne voor te vinden, en het werd dan ook i
door Burgemeester en Wethouders met de exploitatie belast. '
Het benoemde schrijver dezes, die van B. en W. verlof
kreeg als onderwijzer bij het L.O., tot Directeur der School-
bioscoop.
Aan het gebouw en de toestellen moesten zeer belangrijke
veranderingen plaats hebben, zoodat de officiëele opening
pas kon plaats hebben op 29 Augustus 1918 en de eerste
lessen voor de scholen konden aanvangen den_2den Septem-
ber d.o.v. _
Het lokaal biedt ruimte voor 175 toeschouwers. Bene- ‘
den zijn er 165 en op een balconnetje nog IO klapstoelen.
De geheele inrichting is als voor een leslokaal. Stemmige,
egaal­getinte wanden zijn door de gulheid van eenige h.h.
S uitgevers met uitstekende kaarten en prachtige school-
i platen behangen. Het toestel, hetzelfde dat eerst in het
l Museum heeft dienst gedaan, staat in eene cabine, welke
zich bevindt in den breedte­wand, welke recht tegenover
het projectievlak is gelegen. Aan het toestel is aange-
i bracht de uitvinding van den heer H. van Cappelle jr.
(Technisch-ambtenaar aan de Schoolbioscoop), waardoor
de film kan stilgezet worden. In verband hiermede is het
p projectie-vlak bestreken met een aluminium­preparaat.
Vóór het projectie-vlak is een podium aangebracht en
op dat podium staat in de volle breedte een smalle, lang-
werpige toontafel voor het demonstreeren van naturaliax
De lesgever kan, op het podium staande, uitstekend de
1 geheele zaal overzien. Bij zijn standplaats is aangebracht
een lessenaartje met electrisch leeslampje en in zijne onmid-
[ dellijke nabijheid bevinden zich allerlei contact-knoppen,
waardoor hij het toestel en het zaallicht zeer gemakkelijk
ä geheel beheerscht. Aan de beide zijwanden zijn twee lampen
[ met reflectors erachter bevestigd, die den lesgever en de
E toontafel, ook al is de zaal in het donker gehuld, desgewenscht
E in een zeer helder licht kunnen plaatsen. De zaal wordt nage-
noeg uitsluitend electrisch verwarmd ; bij groote koude kan
18 `
E
E

K