HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 20

JPEG (Deze pagina), 807.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

het Gemeentebestuur zal zijn eersten stap op dezen weg l
door een tweeden moeten laten volgen. i
Want de schoolbioscoop moet niet alleen gelegenheid Q
voor onderwijs geven aan de leerlingen van de h o o g s t e j
klassen der lagere scholen en aan die van I
kweek- en normaalscholen en van inrichtingen
voor v a k o n d e r w ij s, zooals tot heden geschiedt, doch
zij moet hare deuren ook nog voor tal van andere i
leerlingen openzetten. J
In de allereerste plaats moet er plaats gemaakt worden 2
ook voor leerlingen uit lagere leerjaren der
lagere school dan ·het zesde. Ook reeds in het vierde
en vijfde leerjaar bestaat aan eene aans.chouwelijk­ _
heid der lessen, zooals de bioscoop die slechts geven kan,
groote behoefte.
l Dan moeten zeker all e leerlingen van v a k-, in-
I dustrie-, huishoud- en ambachtsscholen
voor meisjes en jongens de lessen kunnen bijwonen. Thans
kan nog slechts een gedeelte van hen telkens aan de
beurt komen. Vervolgens moeten de leerlingen der h e r-
h a l i n g s s c h o 1 e n de bioscoop kunnen bezoeken ;
l reeds gaven eenige leerkrachten, aan zulke inrichtingen l
werkzaam, er blijk van, dit ten zeerste op prijs te zul- s
i len stellen. Het kan ook niet aan twijfel onderhevig Z
j zijn of juist de jongelieden boven den leerplichtigen
j leeftijd van de filmlessen niet nog veel meer voordeel `
zullen genieten dan de jongere kinderen.
Er moet lesgelegenheid zijn voor de jongelieden toe- gx
, vertrouwdaandeArbeiders­jeugd­commissies,
E Christelijkejongelieden­vereenig­ingen,
R.K. P a t r o n a t e n e.d. In Amsterdam en Den ïf
is reeds gebleken, dat de leiders van deze organisaties ,“
Q voor hunne leden groote behoefte aan bioscopisch onder- {
wijs gevoelen ; niet alleen als positief onderwijsmiddel, j
i doch ook als een voorbehoedmiddel tegen minder deug~
delijke inrichtingen.
I4
‘ Y
ë
ik
¤ 1
ä
§
E Ui