HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 19

JPEG (Deze pagina), 728.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

l
rä ,

Q kunde, land- en vo-lkenkunde, kennis der natuur, tech-
,; niek en warenkennis, die voor het latere leven van
g onschatbare waarde zullen zijn, kunnen de kinderen
{ kennis gaan maken, nu ze door het filmtoestel binnen
hur bereik gebracht worden. Maar dit is wel het voor-
naamste: veel tijd, die nu op school verredeneerrl
wordt voor het aanbrengen van algemeene ontwikke-
ling, zal juist door het gebruik maken van bioscopisch
‘ onderwijs kunnen vrijkomen voor het verwerven van
l parate kennis en voor de practische oefening in de
hoofdvakken.
Een schoolbestuur, dat dus bedankt voor de gelegen-
" , heid die het geboden wordt, toont eene kortzichtigheid,
die het uit louter liefde voor de kinderen de belangen
van die kinderen doet verwaarloozen.
li
ll ._.,__._____i__ _
III. DE SCHOOLBIOSCOOP IS VAN ZEER GROOT
ALGEMEEN BELANG.
Uit het voorgaande kan, naar onze zienswijze, ten
duidelijkste blijken, dat er van de genoemde bezwaren
I en wellicht ook nog wel meerdere, die ons niet ter
oore zijn gekomen, bij goede aanwending niets over-
j blijft. In den betrekkelijk korten tijd, dat de Haagsche
,.; Gemeentelijke Schoolbioscoop bestaat is dit ook wel in
de praktijk gebleken. Van het onderwijs wordt door scholen
van alle richtingen geprofiteerd. Nog telkens
komen nieuwe aanvragen binnen van onderwijs-instel-
Q lingen, die ook van de filmlessen willen profiteeren.
E Aan eenige aanvragen kon, met het oog op de beperkte ‘
ruimte in het betrekkelijk kleine lokaal ­- ’t geldt hier ook
L eigenlijk nog slechts een proef - niet worden voldaan.
I Het zal dan ook niet lang kunnen uitblijven, of '
x3
De Sohoolbioscoap, 2

il