HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 17

JPEG (Deze pagina), 767.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

ë
lg .
gen, a_ls ,,geraarnte" voor het onderwijs in de aard-
” rijkskunde zijn waarde niet worden ontzegd. Doch die
E namen-opnoemerij van zeeën of rivieren is volkomen
waardeloos, indien de kinderen niet een heldere voor-
stelling hebben van wat een zee of een rivier in werke-
lijkheid 15.
Al het spreken over vreemde volken en cultures, over
dieren en planten, over handelswaren en industrieën zal
slechts holle klinkklank zijn, indien het niet op aanschou-
wing, op gezien-hebben berust. En als dit voor ons vast staat,
dan komen wij weer terug op wat wij hiervoor schreven `
jg over de hulpmiddelen, die den onderwijzer bij het aanschou-
··­ welijk onderwijs ten dienste staan en over de enorme betee-
kenis van de bioscoop als zoodanig.
En dan is er nog een ,,bezwaar", dat wij hier even onder
het oog moeten zien. Sommige besturen van Bijzondere
Scholen 1) te dezer stede deelden ons bij de terugzending der
Q2 hun toegestuurde vragenlijsten mede, dat zij van onze bios-
coop­lessen geen gebruik zouden maken, omdat er te veel
tijd door aan het onderwijs onttrokken zou worden. Geluk-
kig hebben wij eenige van hen van dit denkbeeld kunnen
afbrengen en zullen de andere vanzelf ook wel van de dwa-
lingen huns weegs terugkeeren.
Doch het feit, dat het ,,bezwaar" hier vernomen is, wet-
t-igt het vermoeden, dat het ook in andere steden wel geop-
perd zou kunnen worden. En daarom achten wij het niet
ë van belang ontbloot, het hier nog eens even wat nader te
beschouwen. Wij kunnen hiermede, vooral na al wat we
u hiervoor reeds te berde gebracht hebben, vrij spoedig klaar
i zijn.
r Als het waar is ­-­­ en het i s waar l ­­ dat de bioscoop
lf een boven alle andere uitmuntend aanschouwingsmiddel
’) Voor de Openbare Scholen was door B, en W. de deelneming verplicht
gesteld
II
.
vgl ·